136 den verklaard, waarom de allerspoedigste uitvoering van elk bevel van hem moet worden gevergd, en waarom daarbij van hem geen tegenspraak kan worden geduld. De redenen, hiervoor op te geven, moeten in verband met die, waarom de orde noodzake lijk is, worden behandeld. Helder moet hij begrijpen, dat het niet dadelijk voldoen aan een gegeven bevel met het stichten van wanorde gelijk staat, en dit niet alleen direct schadelijk is voor den dienst, maar ook indirect voor hem zeiven en voor zijne kameraden. Voorbeelden uit het kazerneleven en het garnizoen moeten hem dit duidelijk maken, zoodat hij op voor hem bevattelij ke wijze tot het besef kan komen van de noodzakelijkheid der over hem uitgeoefende macht. Verder moet men verklaren bet doel waarvoor het leger dient. Dat dit niets anders is dan het handha ven der staatkundige en maatschappelijke orde, waartoe hij een maal, als geoefend soldaat, verplicht zal zijn mede te werken. Zal hij echter aan dit doel bevorderlijk kunnen zijn, dan moet op hem onder alle omstandigheden en ten allen tijde kunnen worden gere kend, dus ook dan, wanneer eigen leven in gevaar komt. Dat hij dus de zucht naar zelfbehoud in zoo'n moment moet weten te on derdrukken, dit het moet hem duidelijk vooroogen worden gesteld niet alleen in het belang van den dienst, maar ook alweer in dat van hemzelven en dat zijner kameraden. Voorloopig moet men op dit laatste steeds terugkomen. Doorhem eens een eenvoudig geval „voor den vijand" te schilderen (bv. een kleine patrouille, waarvan hij deel uitmaakt, die in gevecht geraakt), kan men heel duidelijk alle gevaren, waaraan hij zelf bloot staat, voor oogen stel len, indien nl. de commandant, al ware deze slechts een korporaal of ouder soldaat, niet onmiddellijk door allen wordt gehoorzaamd zonder tegenspraak of weifeling. Evenals bij het leeren van orde, is het ook bij het onderricht be treffende dit deel der tucht van het grootste belang, dat de meer dere, die den recruten tot onderwijzer en leider zal dienen, zoo spoedig mogelijk hun vertrouwen wint, hetwelk, eenmaal gewon nen, door niets ter wereld mag worden geschokt. Dit is een onaf wijsbare voorwaarde om het hier bedoelde tuchtsbestanddeel naar eisch te kunnen inprenten en ingang te doen vinden. Dit vertrou wen, het moet niet zoozeer op zijn meerdere kennis als onderwij zer, dan wel op zijn betere gaven als welopgevoed en beschaafd

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 152