IN MEMORIAM. Kapitein der infanterie M. J. J. B. H. Campioni. 5 December 1868 6 April 1904. Marie, Joseph, Jan, Baptiste, Hubert Campioni trad den 9en Januari 1884 als soldaat in dienst bij het Instructiebataljon en werd den 21 en October 1891 benoemd tot 2e luitenant der in fanterie bij het Indische leger. Al zeer spoedig had hij gelegenheid zich te doen kennen als een moedig, voortvarend officier, getuige de eervolle vermelding die hij verwierf ter zake van zijn gedrag tijdens de krijgsver richtingen tegen Lombok. Het gewone garnizoensleven had voor hem al zeer weinig aan trekkelijks. Nauwelijks van Lombok teruggekeerd werd hij op zijn verzoek in de eerste maanden van 1895 ingedeeld bij de troepen macht te Atjeh en in Augustus van het volgende jaar geplaatst bij het korps maréchaussee. Bij dit korps nam hij deel aan ettelijke belangrijke, moeilijke excursiën, waarbij hij zich in die mate wist te onderscheiden, dat hem bij Koninklijk besluit van 11 Mei 1898 het ridderkruis der 4e klasse in de M. W. O. werd toegekend. Door zijn energiek optreden, zijn helder inzicht gepaard aan buitengewonen ijver om zich in de Atjehsche aangelegenheden in te werken, trok hij al spoedig de aandacht van den tegen- woordigen civiel en militair gouverneur van dat gewest, die hem weldra belastte met het civiel bestuur in de XXVI Moekims. Een ernstige leverziekte dwong hem in Januari 1899 Atjeh te verlaten met een spoedcertificaat naar Europa. De goede naam, die Campioni als civiel gezaghebber verwor ven had, deed den generaal van Heutsz hoogen prijs stellen op zijn terugkomst te Atjeh. Toen hij dan ook in October 1901 van verlof terugkeerde werd hij onmiddellijk en zeer tot zijn vreugde te Atjeh geplaatst, waar hij in November van dat jaar belast werd met het civiel bestuur over de onderafdeeling Tapa Toean. Yele en zeer gewichtig waren de diensten door Cam pioni in deze betrekking bewezen. Toonde hij zich een krachtig,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 15