152 Een andere reden, waarom we het afwisselende terrein als plaats voor de practische recrutenopleiding wenschen, is deze, dat dit gelegenheid geeft den man te oefenen in zelfstandig handelen. Opmerkelijk is het, dat men deze uiting van mannelijke flinkheid, die anders in het leger zoo hoog moest staan, niet met alle beschik bare middelen aanmoedigt, reeds van af den eersten dag dat de recruut de kazerne betreedt, 't Schijnt dat men niet genoeg inziet, hoe moeilijk het is iemand te leeren durven en doortasten, an ders zou men hieraan wel meer aandacht schenken. Het op vlak terrein op commando exerceeren is uiterst geschikt, om bij den recruut alle denkkracht en initiatief te dooden, of minstens in slaap te wiegen. Yan hem wordt daarbij slechts gevergd een blind opvolgen van iets, dat nimmer voor tweeërlei uitlegging vatbaar is. Eigen oordeel en durf om dit oordeel bij zijn handelen toe te passen krijgen geen gelegenheid zich te oefenen, en later, wanneer de wer kelijkheid het gebruik van den leiband onmogelijk maakt, staat de man angstig om te zien naar zijn chef, wachtende op het comman do hetwelk hem uit de verlegenheid redden kan. Daarom moest men naar ons gevoelen, behalve met een aangenomen vijand tegen, over zich, steeds exerceeren op afwisselend, bedekt en doorsneden terrein. Het is meer noodig den man te oefenen in een bosch of op een heuvelachtig terrein, dan op een open grasvlaktevan meer waarde hem vertrouwd te maken met de bezwaren die zich daarbij voordoen, dan het maar altijd wegruimen of ontkennen van die bezwaren, alsof ook het heusche gevechtsveld in den tegenwoor- digen tijd een geplaveide vlakte zal wezen. Slechts voor het materieele onderwijs is het tegenwoordige exercitieveld geschikt, maar dit onderwijs is, hoewel het als grondslag dient voor alles wat later geleerd wordt, van zóó'n ondergeschikte beteekenis, dat het ongerijmd is te meenen dat dit de geheele recrutenopleiding vertegenwoordigt. Evenals het eigenlijke verspreiden en verza melen in een paar uur kan worden eigen gemaakt, kan men ook de handgrepen, het vaardig maken, het marcheeren, enz. enz. in zeer korten tijd leeren; alleen het toepassen van dit geleerde in bijzon dere gevallen en omstandigheden is 't, waar op het aankomt. In zooverre is het exerceeren op een vlak terrein als niets anders te beschouwen dan bloote theorie, die hier zooveel te graueris, omdat zij behalve den geest ook het lichaam afmat, en dit,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 168