Maintenant, tout est a refaike par l'éducation. 155 gend veld, daar kan het niet anders, of nog veel wat bewerking noodig heelt moest worden overgeslagen. Toch gelooven wij te kunnen volstaan met wat we hier boven schreven, omdat, het geen over de opvoeding van het gevoel- en wilvermogen der re- cruten nog meer te zeggen zoude zijn, door ons ook reeds in vroegere opstellen behandeld werd. De overtuiging bovendien, dat het „te veel" méér dan het „te weinig" schaadt, weerhoudt er ons van het onderwerp geheel uit te putten. En ook nog iets andershet leger is in zijn conservatieven hoek, waarin het zich nog maar altijd veilig waant, als maatschappelijke in stelling beschouwd, niet meer bestand tegen een al te breede stroom van argumenten. Hij, die de onvoorzichtigheid 'beging daarmede geen rekening te houden, zou, door de kracht die van wetenschap en waarheid uitgaat, oorzaak kunnen worden dat het gansche gebouw der militaire tucht ineenstortte. Wij heb ben het reeds gezegdde grond moest worden omgewoeld en de wortel blootgelegd. Maar die wortel, hij is het, die aan het ge heel groeikracht moet geven, en niet geraden is het dus daaraan te veel te rukken en te trekken. Slechts behoedzaam en gaande weg mag naar verbetering worden gestreefd. Als men nu maar inziet, dat hiermede niet langer meer kan worden gedraald, en tevens, dat ook voor het leger ons motto geschreven staat: Ducimüs.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 171