158 of den tijd om zijne attila opnieuw te biezen zal ik maar niet spreken. De Europeesche soldaat rukt al heel spoedig uit in zijn witte pan talon, omdat zijne serge dito's reeds geheel op zijn, en deze witte pantalon krijgt al heel spoedig de kleur van roodbruine aarde of grauwgele alang-alang, eene kleur, juist geschikt voor de veldtenue. Ik kom straks hierop terug. •Jansen en Kromosentiko maken al heel spoedig, op de manier van menschen die zich weten te redden, een drietal zakken in hun uitrukjas, tot berging van allerlei kleine geriefelijkheden. Het aan hunne zijde bengelende blikje voor tabak: en lucifers kan dan thuisgelaten worden, want nu hebben zij immers iets om dat onontbeerlijke genotmiddel in te bergen. Ook de inrichting van den helmhoed is niet doelmatig. De stormband moet aan de kleine leeuwenkopjes bevestigd worden. Deze kan de soldaat niet thuislaten, zonder tevens den storm band te moeten missen. Wat doet hij nu? Om ze onzichtbaar te maken moet hij ze omwinden met stukjes sergeIs dat nu practisch Een slappe hoed met breeden rand, die naar welgevallen neer- of opgesla gen kan worden, dat is m.i. het ideaal. „Dat is telos, dat is te zwierig!" zullen velen misschien zeggen. Maar wanneer zullen wij dan eindelijk eens verlost worden van dat stijve conservatisme, dat niet graag de zaken van de practische zijde wil bezien, maar zich liever krampachtig vast klemt aan de traditioneele hooge zijén hoed", waarvan de helm hoed toch eigenlijk niets meer is dan een mislukte nakomeling 't Is vreemd dat de marine al sinds eenigen tijd eene behoor lijke tropentenue bezit en die nu ook reeds aangeschaft heeft voor de onderofficieren en minderen 1). 1) Vóór het afzenden van dit stukje, las ik het onder volgende in een der Nederland- sche dagbladen. Het heeft mijne aandacht getrokken en daarom wensch ik het ook onder uwe oogen te brengen. ,,Door eene commissie van marineofficieren te Amsterdam wordt een proef genomen met eene nieuwe debarkementstenue voor marinetroepen in Indië. Het is eene khaki-uniform, voorzien van vele zakken tot berging van munitie en mede te voeren uitrustingstukken, waarbij het gewicht zoo practisch mogelijk over het geheele lichaam wordt verdeeld en waarbij nog een patronengordel zonder eind, die honderden patronen kan bevatten." Mijn eenige vraag is: „Moet de marine ons voorgaan in deze zoo gewichtige kwestie? Zal zij meer profijt hebben van de khaki-uniform dan het leger?

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 174