159 Nog vreemder echter is het, dat in Nederland reeds eene veldtenue is voorgeschreven; dat men daarmee reeds officieren en minderen gekleed ziet, zoowel in dienst als buiten dienst in het garnizoen, terwijl wij toch in Indië zulk eene uniform (veld tenue) al reeds lang hadden behooren te hebben. Of heeft het Ne- derlandsche leger er zooveel meer behoefte aan dan het Indische? Enfin, deze quaestie zullen wij nu maar verder laten rusten, met de innige hoop, dat de talrijke proeven eindelijk tot eene bevredi gende uitkomst mogen leiden, eene uitkomst tot ons aller genoegen. Voor ik verder ga, wensch ik nog een enkel woordje over de slobkousen te zeggen. Gedurende mijn verblijf op Biliton, waar ik ook belast was met den aanleg van het schietterrein, en waar ik tijdens het opnemen en openkappen van het terrein dringend behoefte had aan een paar slobkousen, heb ik mij een paar Engelsche beenwindsels zg. leggins of puttees uit Singapore moeten aanschaffen, omdat het mij niet mogelijk was een paar gewone slobkousen uit Batavia te betrekken (Alg. Order 1899 No. 105). Ik had eigenlijk niet veel vertrouwen in deze soort beenbe- kleeding, omdat ik ze nog niet kende, en mij niet kon voor stellen, dat zij goed kon blijven zitten. Nu, nadat ik ze gedurende een half jaar eiken dag gebruikt heb door terreinen van allerlei aard, zoowel te voet als te paard, nu moet ik uit den grond van mijn hart aan de puttees de voorkeur geven boven onze model-slobkousen en wel om de volgende redenen le. Dq puttees zijn van een wolachtige stof, rekbaar, doch niet zoo, dat zij dadelijk aan flarden getrokken worden, waardoor zij het voordeel hebben van steeds soepel te blijven en niet zooals de model-slobkous, die dikwijls, zoo niet altijd, hard en stijf wordt. Hieruit volgt het 2e. voordeel, nl. dat ze altijd vlug, gemakkelijk en stevig om het been gewonden kunnen worden en dan ook goed blijven zitten, terwijl men met onze model-slobkousen dikwijls veel moeite heeft om de knoopen vast te krijgen, vooral als men ze wat goed sluitend om het been wil hebben.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 175