163 In Duitschland bv. hebben de boschwachters uniformen van grauwgroene kleur, hoogstwaarschijnlijk toch om door het wild en de stroopers zoo min mogelijk opgemerkt te worden. Ook in ons land hebben de boschwachters der koninklijke do meinen donkergroene uniformen aan. Een tijdlang scheen het ook alsof de grauwgroene kleur der uniformen voor de Europeesche terreinen de meest indifferente en daarom ook de meestgeschikte was. Voor de Europeesche terreinen maar dat is nu juist het lastige van het geval voor de mogendheden om hunne keuze te bepalen. Welke kleur wij moeten nemen, regelt zich geheel naar de bodem- en lichtverhoudingen van het terrein. Reeds zomer en winter maken een groot onderscheid. Voor nog geen jaar stelden de Vereenigde Staten van Noord-Amerika voor alle jaar getijden een olijfkleurige uniform vast; nu hebben zij dat weer in zooverre veranderd, dat deze uniform alleen in den winter gedragen wordt, terwijl voor den zomer de khaki-uniform in gevoerd is. En wat de verschillende luchtstreken betreft, in Indië zijn de Engelschen zeer tevreden met khaki, in Zuid-Afrika waren zij dat niet, en ook voor Engeland zelf hebben zij besloten eene andere kleur te nemen. Doch ik kom straks in een vergelijkenden staat hierop terug. Eerst nog een woordje over den tegenstand, dien de uniform wijziging ondervindt. Een der gronden door de tegenstanders aangevoerd: „Wij hebben immers al zoo lang in de oude uniformen gevochten en overwonnen heb ik aan het begin van dit opstel reeds vernietigd. De hoofdzaak is dat deze tegenstanders zich niet op de hoogte stellen van de betrekkelijke buitenlandsche litteratuur z.a. Engel- sche, Amerikaansche en andere militaire tijdschriftenze niet lezen, of wel, dat ze eenvoudig negeeren, wat er in vermeld staat over de zichtbaarheid der uniformen op de verschillende af standen. Zij vergenoegen zich met de hoeveelheid kennis, die ze bezit ten, zonder te trachten die te vermeerderen of door proeven te komen tot een juist begrip der zaak. Zij zijn onverschillig en zullen niet trachten om door geschriften tot wrijving van ge-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 179