165 In Mei 1901 werd er in Duitschland eene nota bekend ge- gemaakt op grond van aldaar genomen proeven. De zichtbaarheid van de verschillende kleuren werd graads- gewijze aangeduid met de getallen 1 (verste afstand van zicht baarheid) tot 8 (onzichtbaarheid). Volgens dien staat is op den belangrijksten gezichtsafstand (600 M.) bij helder weer wit duidelijk zichtbaar (1). Dan komt huzarenblauio en helderblauw (2)scharlakenrood (3), groen (4), grauw en khaki kleur (7). Donkerblauw wordt aangegeven als 6. Bij duister weer verandert deze verhouding van wit niet, bruin en helderblauio worden 3, scharlaken 4, groen wordt daaren tegen beter zichtbaar en wordt 3, terwijl khaki het getal 7 behoudt. 's Nachts waren de uitkomsten als bij donker weeralleen wit wordt volkomen onzichtbaar. In het algemeen komen deze uitkomsten overeen met de proeven in Amerika genomen; alleen donkerblauw, dat daar toen de hoofdkleur was, komt er slechter van af. Er zijn menschen, die beweren dat het in den oorlog hetzelfde is of de uniform blauw dan wel grauw is, omdat het juist mikken in het heetst van het gevecht zeer zelden voorkomt, en dan doet de kleur der uniform er ook weinig toe. Uitgebreide schietoefeningen, op eene wijze die de werkelijkheid zooveel mogelijk nabij komt, op schijven van de oude soort en op khaki-kleurige hebben dit wel anders bewezen. De Amerikanen schilderen hunne geheele veldartillerie metkha- ki-kleur en de uitkomsten moeten verrassend zijn. Andere beweren weer dat uniformen van eene grauwe of khaki- kleur zonder blinkende en schitterende monteering in strijd is- met de traditie der korpsen, en dus ontevredenheid zal opwekken bij de dragers. Gelukkig dat wij in Indië niet te wijzen hebben op traditie, of het moest die zijn, dat wij sedert het begin der vorige eeuw steeds blauwe uniformen gehad hebbenmaar ons daaraan te houden zou geen volgen zijn van de traditie maar een dom conservatisme. Verschillende groote en kleine staten hebben de uniformen van indifferente kleur reeds aangenomen. Mijns inziens is het voor Indië ook noodig, ja het is zelfs eene eisch. Waar druk

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 181