166 gearbeid wordt in het belang van de verdediging van de kolo niën (batterijen, versterkte schansen, nieuwere artillerie enz. enz.) mag ook deze quaestie niet vergeten worden Wij zullen ons bij de verdediging van Java voornamelijk heb ben op te houden in het gebergte tusschen sawah's, alang-alang velden en bosschen en dan zal een uniform van indifferente kleur ons van zeer veel nut zijn. Doch niet alleen in een oorlog te gen een buitenlandschen vijand, ook nu reeds kunnen wij op Atjeh en in Djambi nut hebben van zulk eene veldtenue. Natuurlijk zal deze ingrijpende verandering niet voetstoots kunnen geschieden, op gezag der ondervindingen van andere na ties, maar er moeten proeven genomen worden. Zijn wij reeds begonnen met die proeven? Zulk eene geheele wijziging van de tenue moet natuurlijk langzamerhand gaan, maar zou toch zeker binnen de 2 jaar afge- loopen zijn. Gaan wij nu eens na, welke staten reeds overgegaan zijn of nog over zullen gaan tot de aanneming van uniformen van indif ferente kleur. Engeland. In Indië en in de tropen is khaki behouden, zoo niet een stof van bruinachtige kleur (geelachtig-bruin, zonder de geringe toevoeging van groen, z.a. bij khaki gekozen wordt). Men spreekt ook van een olijfkleurig winterkhaki. Yereenigde Staten. In den winter olijfgroen van den hoed tot de slobkousen, in den zomer khaki. Frankrijk. Na den Boerenoorlog werd een heftige strijd ge voerd tegen de roode pantalons en képis, waarin voornl. generaal Négrier op den voorgrond trad. Proeven zijn genomen met eene uniform (jas, pantalon en slappe hoed) van grijsblauwe kleur 1). In het leger zelf verzet men zich heftig tegen deze nieuwigheid; verscheidene officieren beweren dat men den Franschen soldaat met de traditioneele roode pantalon ook een deel van zijne kracht ontneemt. Oostenrijk Hongarije heeft nog geen besluit in deze quaestie genomen. Italië. In November verleden jaar werden den minister van 1) Blijkens de illustraties is deze uniform sedert ingevoerd. Red.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 182