169 Ten einde nu dergelijke dwaalbegrippen met vrucht te be strijden, komt het mij wenschelijk voor, alvorens over te gaan tot een opsomming van de wijzigingen, die het geweer M. 95 tot het verlicht geweer M. 95. P.M. hebben gemaakt, eerst een en ander mede te deelen omtrent de veranderingen, die het oorspronkelijk door den fabrikant (die Oestereichische Waffenfa- briksgesellschaft te Steyer) aangeboden wapen, waaruit het tegen woordige geweer M. 95 ontstaan is, ondergaan heeft, alsmede betreffende de poging, die nog van den kant der Normaal Schiet school te 's Gravenhage aan den vooravond van de definitieve invoering van het tegenwoordige geweer in het werk gesteld is, om de infanterie van beide legers lichter te bewapenen. Nadat in het laatst van 1890 door de commissie voor het geweer- vraagstuk in Nederland, waarin, zooals algemeen hekend mag wor den verondersteld, ook twee leden voor het Indische leger zitting hadden, als maximum grens voor het gewicht zonder bajonet en geweerriem van een nieuw in te voeren geweer van verkleind kaliber was aangenomen 4 K.G., werd onder meer een geweer van 6.5 m.M., systeem von Mannlicher 1), d. w. z. met van onderen open magazijn waarin de patronen door middel van een houder op hun plaats worden gehouden, aangeboden, wegende zonder bajonet 3.75 K.G. Dit geweer nu, onderging op voorstel van de meerderheid dei- leden van de commissie, zooals wij bij de vermelding zullen zien om louter tactische of technische redenen, de volgende wijzigingen: a. De loop werd met 1 d. M. verlengd, omdat zulks noodzake lijk geacht werd met het oog op het gebruik van het geweer bij het twee-gelederen-vuur. b. De grendelknop, die oorspronkelijk een middellijn had van 20 m.M., werd vervangen door een van 25 m.M. middellijn, omdat de aangebodene te klein werd geoordeeld voor het snel, geruimen tijd achtereen zooals zulks bij het snelvuur in het gevecht zal kunnen voorkomen in één enkele beweging openen en sluiten van den loop, door manschappen met groote handen c. De geleider werd van een geleistuk voorzien, ter verzekering 1) Om welke reden is toch de naam van den uitvinder van dit magazijn bij infan- terieorder 1903 No. 24 in van Mannlicher veranderd? Dl. I, 1904. 12

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 185