172 diende voor het aan rotten zetten der, meestal zonder bajonet gebezigde, geweren, werd voorgesteld de haft van den boven- band te verlengen tot een pin, dienende voor het aan rotten zetten der geweren, zooals ook bij het Zwitsersche en Oosten- rijksche geweer het geval was, en bovendien die pin aan de bovenzijde iets te verzwaren en van een kornagelgat te voorzien, ten dienste bij het uitéénnemen en inéénzetten van den gren del, zooals hij het Rumeensche geweer M. 93 werd aangetrof fen. Deze wijziging van den bovenhand zou voor het Indische leger niet noodig geweest zijn. De verwijdering van den ont" laadstok leverde een gewichtsvermindering van 63 gr. op, aan nemende dat het gewicht van moerplaat tot ontlaadstok met- schroef, die mede zouden vervallen, opwoog tegen het gewicht- aan hout van den gevulden ontlaadstokgroef. Bovendien kon nog de voorlade, die alsdan massief werd, minder dik genomen, worden, derhalve ook de bovenband smaller. Daar het gebruik van den ontlaadstok zich bepaalt tot het uitstooten van een eventueel klemmende hulzen welke bij goede munitie, om zoo te zeggen, niet voorkomen en tot het schoon maken van het geweer te velde bij gemis van een pompkoord, kon men hem gerust als zoodanig laten vervallen, gelijk trouwens bij het Oostenrijksche, Zwitsersche, Deensche en Rumeensche geweer en bij alle nieuwere karabijnen het geval was, en per man als toebehooren van het geweer een stuk er van doen medevoeren, bv. in een kokertje tegen de smalle achterzijde van bajonet of sabelschede, waarin het kon worden bevestigd door middel van een riempje, gaande door de sleuf van het dikke einde. Of men nu, om een ontlaadstok van gewenschte lengte te ver krijgen, 2 of 3 dergelijke stukken aan elkander moest schroeven, was natuurlijk van minder belang; voor verbuiging bij het aannemen der knielende of liggende houding behoefde bij ber ging tegen de stalen bajonet- of sabelschede geen vrees te bestaan. c. Het dunner en smaller maken van de lade. Alle nieuwere geweren hadden lichtere laden dan het geweer M. 95; ook die van de geweren M. 73 en 71/88 waren minder zwaar. Niettegen staande de laden van beide laatstgenoemde 85 m.M. langer waren dan die van het geweer M. 95, wogen zij toch resp. 40 en 110 gr. lichter. Hierbij zij opgemerkt, dat de vergelijking met de lade van

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 188