173 ihet geweer M. 71/88 de meest juiste is, omdat ook daarbij de uit snijding voor het magazijn voorkomt. Uit een vergelijking van den omtrek der laden aan de voorzijde en op 25 en 60 c.M. afstand van de voorzijde, blijkt duidelijk waaruit dat meerdere gewicht voortsproot. Immers, terwijl de lade bij het geweer M. 73 en M. 71/88 op die plaatsen een omtrek .had van resp. 85, 95 en 125 m.M., bedroeg die omtrek bij het geweer M. 95 aldaar resp. 100, 115 en 145 m. M. De eerstgenoem de afmetingen gaven tevens aan, hoe ver men, gesteund door een 25 jarige ondervinding, bij het dunner en smaller maken van de lade gerust zou kunnen gaan, waarbij nog in het oog te houden, dat door den handbeschermer de loop van het geweer M. 95 steeds beter beschermd zou blijven dan die der andere genoemde geweren. De aldus te verkrijgen gewichtsvermindering werd op minstens 100 gr. geschat. d. Het geleistuk van den geleider doen vervallen en den grendelknop afdraaien tot een middellijn van 20 m.M. Bij het Duitsche 1) en Rumeensche geweer, die wat grendel betrof zeer veel overeenkwamen met ons geweer M. 95, werd het geleistuk geheel gemistbeide hadden een grendelknop van 20 m.M. middellijn, die in de practijk goed voldeed, terwijl toch niet kon gezegd worden, dat de Duitscher in 't algemeen kleiner handen heeft dan de Nederlander. Het oorspronkelijk aangeboden geweer had een knop van 20 m. M. middellijn, welke is verzwaard met het oog op de in den aan vang veelvuldig voorkomende hulsklemmingen. Geheel ten onrechte werden deze klemmingen 2), of liever het moeilijk openen van den grendel na het schot, aan den te kleinen 1) Waar hier sprake is van het Duitsche geweer, wordt bedoeld dat met von Mann- licher-magazijn, genaamd M. 88. Dit geweer is sedert eenige jaren vervangen door het geweer M. 98 van hetzelfde kaliber, maar met Mauser-, d. w. z. van onderen gesloten, magazijn, waarin de patronen in twee rijen naast elkander komen te liggen, en dat een veel langere en derhalve ook zwaardere bajonet heeft. 2) Oordeel der Normaal Schietschool! Bij de alhier genomen proeven met het verlicht geweer werd de grendelknop van 20 m.M. middellijn algemeen te klein geoordeeld, ook door •de inlanders met hunne kleine handen, en zulks in weerwil van de voortreffelijke hoe danigheid der munitie; doch men vergete niet, dat dit oordeel werd uitgesproken door menschen, die aan den grooteren knop gewend waren.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 189