174 knop toegeschreven; de oorzaak er van lag in de minder goede hoe danigheid der munitie. Dit bleek o. a. ten duidelijkste, toen zij. zich in den loop van het jaar 1896 bij een nieuw patroonmerk wederom, in weerwil van den grooten grendelknop, in grooten getale voordeden en de uitkomsten van het onderzoek naar de oorzaken er van aantoonden, dat de lading dier patronen te zwaai en dientengevolge Y0 en gasdruk eveneens te groot waren, zoo- dat ten gevolge van den laatste bij de uitzetting van de huls de grens van veerkracht van het hulsmetaal werd overschreden. Zoodra dan ook die munitie door betere vervangen was, werd. van hulsklemmingen niet meer gehoord. De aldus te verkrijgen gewichtsvermindering zou ongeveer 50 gr. bedragen. Wilde men met de wijziging niet geheel meegaan,, dan kon de knop toch zeker tot 22 m.M. afgedraaid en het gelei stuk 2 m.M. verlaagd worden. e. Verlichting van het vizier. Hoewel, als gevolg van de meerdere lengte van de vizierlijn bij het geweer, vergeleken bij die van de karabijn, en het be trekkelijk gering verschil in absolute grootte van de tangenten der vizierhoeken voor éénzelfden afstand bij beide wapens, de klep- van het geweervizier altijd langer zal moeten wezen dan die van het karabijnvizier, was toch het verschil in gewicht tusschen beide vizieren 1), nl. 85 gr., te groot, dan dat het onmogelijk zou moeten worden geacht het gewicht van het geweervizier te ver kleinen, zonder de bruikbaarheid van het geweer als oorlogswa pen bepaald te schaden. f. Gedeeltelijke uitholling van de kolf, liefst nog iets meer dan bij de Fransche karabijn M. 90 het geval was. Het Engelsche geweer M. 89, evenals het bij de Noord-Ameri- kaansche marine in gebruik zijnde von Mannlicher-geweer van 6 m.M., had zelfs in de kolf eene uitholling met klep tot berging van geweerbenoodigdheden, als pompkoord, poetslappen, werk,, e.d.g. Gevaar voor degradatie van de kolf, inzonderheid het af scheuren van de hiel, was niet te vreezen, vooral nu het geweer steeds zonder stooten moest worden neergezet. Bovendien hadden alle geweren met magazijn in de kolf—als de- 1) De Nederlandsche karabijn M. 95 heeft een vizierindeeling, die evenals die van het geweer tot 2000 M. gaat.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 190