182 - neen möet van de cavalerieofficieren in garnizoen te Batavia kunnen worden geëischt, dat zij die terreinen uitstekend ken nen, zoowel in den drogen als in den natten tijd. Werden wel eens cavaleriepatrouilles uitgezonden zooals in Holland, bv. van Batavia naar Bandoeng, bemoeilijkt door de garnizoenen van Buitenzorg en Tjimahi? Moeten ook die terreinen niet gekend worden? Daartoe moeten officierspatrouilles uitgezonden worden in alle tijden van het jaar, de paarden op adem gehouden, de gewone diensten hun voortgang hebben, manschappen en paarden niet als poppetjes behandeld, en, al regent het, toch worden uitge rukt, door natte sawah's en langs glibberige wegen. Dan zullen bovendien de manschappen weten wat niet en wat wèl van hunne paarden kan worden geëischt. v. E.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 198