8 dacht. De winkels hadden, dank zij een daartoe uitgeschreven wedstrijd, alle zorgen aan hunne uitstallingen besteed. De verlichting van den bijna 100 M. hoogen toren der Groote Kerk met electrische gloeilampjes langs al zijne lijnen was uniek mooibovendien waren de Groote Markt en de gevel der Ca- dettensocieteit van onder tot boven op dezelfde wijze geïllu mineerd. En toen op een avond vrij wel geheel Breda illumi neerde, was het aanzien der straten niet te beschrijvenjammer, dat eene regenbui vooral aan de papieren lampions groote schade toebracht. Alvorens over te gaan tot eene korte beschrijving der feeste lijkheden, willen wij met een enkel woord herdenken de vele commissiën, welke hunne in alle opzichten moeilijke taak op schitterende wijze hebben volbracht. De feestcommissie der K. M. A. bestond uit de heerenmajoor Schuurman, Eerste Officier; prof. Grotendorst; kap.-ingenieur van Roijen, ritmeester van Wijk, Hoofden van Onderwijs; luits. van Ginkel en Boogaard, adjudant van den Gouverneur. Voorts mag hier niet vergeten worden de Senaat van het Cadettencorps, die gedurende de voorbereiding werkelijk niet over gebrek aan werk te klagen had. Ook bij deze gelegenheid handhaafde het corps zijn alouden naam van zijne gasten op hoffelijke wijze te recepiëeren. Tevens maken wij dankbaar melding van de vele stedelijke commissiën, welke zich hadden belast met de versie ring der stad, het organiseeren van verschillende vermakelijk heden en de huisvesting der reünisten. 20 October. Hoewel de feesten officieel nog niet waren be gonnen, daar de reünisten eerst den volgenden dag zouden wor den ontvangen, had in den avond van dezen dag eene feestvoor- stelling plaats door de welbekende Rederijkerskamer „Vreugden dal". Er werd gegeven „Het turfschip van Breda", historisch tooneelspel uit de 16e eeuw door C. van der Vijver. Vele reü nisten zullen met groot genoegen den verdienstelijken voorzitter der Kamer H. Vlasblom op de planken terug hebben gezien. Hetgeen echter een bijzonder cachet aan deze voorstelling gaf, was noch het verdienstelijke spel der rederijkers, noch hunne fraaie costumes, noch het schitterende decoratief, maar wel de

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 19