184 Naar aanleiding van het vorenstaande wordt ons van bevoegde zijde het volgende antwoord aan den heer R. aangeboden: „Uw eerste lezing is de juiste. Deze wordt geheel weergegeven door 24: „Bij alle oefeningen wordt toegezien, dat de lading juist en snel „wordt uitgevoerd en, bij die in de reglementair voorgeschreven hou- dingen 1), tevens geheel volgens de S.S enz. "Waarom brengt men 24 toch in verband met 16. Men moet laatstgenoemde in ver- „band brengen met de 17 en 18, dan zal de inhoud wel duidelijk zijn. „Leest gij er bv. niet in: De gewone indiv. oefeningen dienen ook „als voorbereiding voor de gewone gezamenlijke, welke op hun beurt „ten doel hebben den soldaat o.a. vertrouwen te geven in het vuren met „anderen gezamenlijk en hem onderwerping te leeren aan de vuurdisei- „pline. Vóór de soldaat echter vertrouwen heeft in het vuren met ande- „ren gezamenlijk, dient hij vertrouwen te hebben in de eigen vuuruitwer- „king. Daarom o.a. dienen de individueele oefeningen ook als grondslag „voor de gezamenlijke. „Waarom zoekt men toch nog steeds in de reglementen iets anders „dan er staat? Waarom wordt toch nog altijd de letter uitgeplozen in stede „dat men den geest van het voorschrift bestudeert Heerscht ten Uwent „wellicht ook de opvatting dat, nu de samensteller van het voorschrift „goed vond om „voldaan" door „vold." af te korten, ieder invuller van „het een of ander schietregister gedwongen is dat woord evenzoo en niet „bv. door V. af te korten Red. 1) Wij cursiveeren.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 200