KORT OVERZICHT BETREFFENOE DE SAMENSTELLING EN DE VERVEELVULDIGING VAN TOPOGRAFISCHE KAARTEN IN NED.-1ND1Ë. (Vervolg van bh. 118 en slot.) Thans zijn we genaderd tot het derde tijdvak der verveelvul- digingde werkzaamheden in het lithographisch etablissement. Deze kunnen onderscheiden worden in: le het overbrengen op steen en het maken der voorloopige drukproef 2e het retoucheeren der lithographische steenen; 3e het aanbrengen van de noodige vlakke tinten en het maken der definitieve drukproef; 4e het drukken der kaart. Over het theoretisch beginsel van den steendruk is men het nog niet eens. Practisch is echter uitgemaakt, dat de voornaamste ver schijnselen waarop die drukmethode berust zijn, dat water en andere stoffen door vette zelfstandigheden afgestooten worden en dat vetten door zuren eene scheikundige verandering ondergaan. De vette zelfstandigheden, welke op den steen (of een zinken of aluminium plaat) door schrijven, teekenen of overdrukken ge bracht worden, zijn: le autographische inkt, waarmede op gewoon papier geschre ven of geteekend wordt, waarna dit middels overdruk op den steen wordt overgebracht; 2e lithographische inkt voor het teekenen op steen en voor de correcties; 3e lithographisch krijt voor het teekenen van uitvloeiende tinten op steen (of ook eerst op papier en daarna overdrukken). 4e overdrukinkt voor het maken van overdrukken. Deze vetten dringen in den steen en maken de betrekkelijke plaatsen geschikt tot het aannemen van drukverf. Dl. I 1904. 13

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 203