191 Tan het hiervoren bedoelde op albuminepapier afgedrukte beeld, gewoonlijk matrijs genoemd. Die matrijs wordt in vochtigen toestand door het photographisch atelier afgeleverd en daar, zooals bekend, het papier bij vochtig worden belangrijk uit zet, zijn dus ook de afmetingen van het beeld op de matrijs te groot. Deze laatste moet dus eerst door drogen tot de juis te maat worden teruggebracht, hetgeen geschiedt door haar eerst eenigen tijd tusschen vellen vloeipapier te leggen en daar na zoo noodig nog kunstmatig te drogen. Een groot bezwaar is hierbij nu, dat de werking van het papier bij het uitzetten en inkrimpen niet altijd even regelmatig is. Daardoor toch kan het gebeuren, dat eene kaart eens iets te kort of te lang, te smal of te breed uitvalt, zij het dan ook dat de verschillen zelden meer dan m.M. bedragen, daar, indien deze grooter zijn, de matrijs afgekeurd en eene nieuwe gemaakt wordt. Wil het geval nu, dat bij eene kleurendrukkaart de eene ma trijs te lang, de andere te kort, een derde te breed en een vierde te smal is, dan spreek het vanzelf, dat de sluiting der kaart veel te wenschen overlaat en dat dus een of meer nieuwe ma trijzen gemaakt moeten worden. Verschilt echter slechts ééne een weinig met de andere, dan moet de proefdruk zoo gemaakt worden, dat het grootste gedeelte zoo goed mogelijk sluit, terwijl dan het niet sluitende door retouche wordt bijgewerkt. Dit laatste moet ook geschieden als de teekenaars, ten gevolge van de reeds vermelde moeilijkheden bij het opteekenen der blauw drukken, niet alle teekens op de juiste plaats hebben gesteld; de steenteekenaar moet dan deze fouten verbeteren. Eindelijk komt het ook nog wel eens voor, dat van eene kleur eene geheel nieuwe teekening gemaakt moet worden, als naast de bovenbedoelde fouten van den teekenaar ook het teeken papier onregelmatig gewerkt heeft. Alsdan wordt gewoonlijk een nieuwe blauwdruk van de twee of drie sluitende kleuren gemaakt en de ontbrekende aan die kleuren aansluitende inge- teekend. Nadat het beeld op den steen is overgebracht, moet deze nog enkele bewerkingen ondergaan, alvorens hij geschikt is tot het maken van een groot aantal afdrukken. Dadelijk na het afdrukken wordt hij met eene gomoplossing

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 205