196 uit een groot aantal op gelijken afstand van elkander getrokken rechte lijnen, die zoo dicht bij elkaar geplaatst zijn, dat zij, op eenigen afstand gezien, een vlakke tint lijken. Wordt deze nu gelijktijdig met de volle tint gedrukt, dus in denzelfden toon als deze, dan lijkt het grise veel lichter, omdat een groot ge deelte van de ruimte die het beslaat wit gelaten is. Vermits nu bovendien donkerder tinten verkregen kunnen worden door twee grisé's kruiselings over elkaar aan te brengen of de ruimte tusschen twee lijntjes om de andere in te vullen, is het mogelijk van één steen dezelfde kleur in meerdere tinten te drukken. In de eerste plaats dient nu aangegeven te worden waar, in het verband der kaart, de juiste plaats is der aan te brengen tinten. Hiertoe worden op den voor een vlakke tint bestemden glad geslepen steen voor zooveel noodig afdrukken van de verschil lende hoofdkleuren der kaart gemaakt (gewoonlijk afklatsch of transportdruk genoemd), waarbij echter verschillende werkwij zen worden toegepast, al naarmate de afklatsch voor volle of halve tinten moet dienen. Waarom dit noodig is en hoe dit geschiedt zal hieronder nader blijken. Zooals bekend, worden volgens de legenda voor N. I. topo- graphische kaarten op eene kleurendrukkaart de kampongs in groen aangegeven, terwijl deze in den regel begrensd zijn door zwarte grenslijnen, blauwe rivieren of waterleidingen en soms ook nog door roode wegen. Om nu de grenzen dier kampongs in het verband der kaart op den nieuwen steen over te brengen, wordt met den slechts weinig vetstoffen bevattenden drukinkt op stevig drukpapier een afdruk van het zich op den zwartsteen bevindende beeld gemaakt en deze middels overdruk op den nieuwen steen overgebracht, d.w.z de afdruk wordt, zoodra hij gemaakt is en de inkt dus nog vochtig is, met de beeldzijde op den steen gelegd en onder de pers doorgehaald, waarna het spiegelbeeld op den steen zichtbaar is. Daarna wordt op dezelfde wijze met het blauw en waar noodig ook met het rood gehandeld, waarbij het natuurlijk een hoofdvereischte is, dat de verschillende kleuren goed sluiten. Dit verricht zijnde, bevindt zich dus op den nieuwen steen een afdruk dier drie kleuren in den vorm zooals zij later op de kaart moeten voorkomen en dus ook van de grenzen der kampongs. Alvorens nu echter te kunnen overgaan tot het invullen dier

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 210