197 - kampongs met lithographischen inkt, moet de steen nog eene be werking ondergaan om reeds, nu zoo veel van den opgebrachten drukinkt weg te nemen, dat deze later, als de steen naar belmo ren is ingevuld, door het etsen geheel weggenomen wordt. Daar toe laat men den steen zoo lang staan, dat de inkt behoorlijk ge droogd is en wascht hem dan af met terpentijn, waardoor, zooals we reeds vroeger opmerkten, de inkt verwijderd wordt, terwijl op de plaatsen waar deze ingewerkt heeft een grijsachtig beeld achterblijft. Deze kleurverandering moet nu duidelijk genoeg zijn om den steenteekenaar de grenzen der kampongs aan te wijzem m.a.w. de inkt moet voldoende op den steen ingewerkt hebben. Wascht de steendrukker den steen te vroeg af, dan verdwijnt alles en is dus zijn werk te vergeefs geweest. Is de af klatsch gereed, dan wordt tot het invullen der kam pongs overgegaan, d.w.z. de ruimten die deze beslaan worden met lithographischen inkt bedekt. Daartoe worden eerst de randen met een fijn pennetje geteekend en het binnengedeelte, hetzij met een ganzepen, hetzij met een penseel ingevuld. Dit geschied zijn de, moet de steen weder, alvorens tot het afdrukken geschikt te zijn, eene bijzondere bewerking ondergaan; deze is echter hier eene andere dan bij de indirecte overbrengingsmethode werd aan gegeven, omdat de lithographische inkt droog en glad opdroogt en andere eigenschappen heeft dan de bij genoemde methode gebe zigde drukinkt. Zooals vanzelf spreekt is nl. het versterken van het beeld hier, waar de inkt in zijn natuurlijken vorm op den steen gebracht wordt, niet noodig en dus ook niet het met die versterking verband houdende doch daaraan voorafgaande be dekken der oppervlakte van den steen met eene gomlaag. Men kan dan ook hier dadelijk overgaan tot het etsen, waartoe ge bezigd wordt eene zoogenaamde gomets zijnde eene oplossing van salpeterzuur in moeilijk vloeibare gom omdat eene wa terachtige ets den gemakkelijk in water oplosbaren inkt zeker zou doen verdwijnen. Daarna wordt de steen weder met eene gomlaag bedekt en blijft hij staan tot even voor het drukken, als wanneer hij eerst met terpentijn wordt afgewasschen en daarna met druk verf van de gewenschte kleur wordt ingerold. Opgemerkt zij hierbij nog, dat, nu het etsvocht rechtstreeks ingewerkt heeft op de

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 211