198 plaatsen waar de drukinkt van den afklatsch was ingedrongen, de sporen daarvan geheel verdwenen zijn. Beschouwen we thans het aanbrengen van de halve tinten op steen, hetgeen geschiedt door overdruk van gravure. In het lithographisch etablissement zijn nl. eenige steenen aanwe zig, waarin middels eene griseermachine op gelijken onderlingen afstand rechte lijnen zijn ingesneden. Van deze lijnen (grisé's) de machine laat toe den onderlingen afstand daarvan geheel willekeurig te regelen—wordt een afdruk op te voren aangevocht overdrukpapier 1) vervaardigd en deze te bestemder plaatse over gedrukt. De op den steen te voorschijn komende afdruk is dan echter, zooals vanzelf spreekt, niet krachtig en moet versterkt worden. Dit moet weer middels beurtelings aanwrijven met vetten drukinkt en gom geschieden, waardoor evenwel, indien de afklatsch op de hierboven beschreven wijze werd gemaakt, ook de niet noodig zijnde lijnen versterkt zouden worden, wat ongewenscht is. Om dit laatste te voorkomen wordt sedert enkele jaren bij het Topographisch bureau de volgende methode voor het maken van afklatschen gevolgd. Nadat op de gewone wijze van eer.i- gen steen een afdruk op kaartenpapier gemaakt is, wordt deze laatste met droog blauw verfpoeder ingewreven en daarna op den nieuwen steen overgedrukt. Door de bijvoeging van dit poeder wordt verkregen, dat slechts zeer sveinig van den drukinkt met den steen in aanraking komt, terwijl toch de daarop voort gebrachte afdruk voor het doel voldoende zichtbaar is. Is de afklatsch gereed, dan wordt de steen op die plaatsen, waar geen tint mag komen, met gom afgedektdaarna wordt op overdruk- papier een afdruk gemaakt van den grisésteen en deze op den afgedekten steen gelegd en eenige malen onder de pers door gehaald. Alsnu pakt de verf alleen op die plaatsen, waar geen gom is, zoodat, wanneer het over drukpapier, na met warm water bevochtigd geweest te zijn, voorzichtig van den steen 1) Overdrukpapier is eene papiersoort, die met eene gelatinelaag bedekt is, welke loslaat als het papier met warm water bevochtigd wordt; een zich op die laag bevindend beeld zal dus, nadat het onder de pers is doorgehaald, na bevochtiging met de laag op den steen achterblijven, kunnende de overtollige gelatine dan gemakkelijk door wasschen met water verwijderd worden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 212