199 wordt afgenomen, dus alleen op de niet-afgedekte gedeelten zich: een zeer flauwe afdruk van den grisésteen zal bevinden. Deze moet nu eerst weder versterkt worden, alvorens voor het ge bruik geschikt te zijn, zoodat de steen hier weer geheel dezelfde bewerking ondergaat als bij de indirecte óverbrengingsmethode werd aangegeven. Het aanbrengen van de arceeringen voor de kampongs op de detailbladen op de schaal 1:20.000 en 1:25.000, waarop op blz. 194 gedoeld werd, geschiedt nu geheel volgens de hiervoren beschre ven wijze. Zoodra nl. het beeld van het zwart op steen is over gebracht, wordt deze op de plaatsen, waar geen kampongs ko men met gom afgedekt en daarna het grisé overgedrukt. Moeten op eenzelfden steen volle en halve tinten aangebracht worden, dan wordt de afklatsch op laatstbeschreven wijze ver vaardigd, doch, alvorens over te gaan tot het afdekken met gom, de omtrekken van de plaatsen waar volle tinten moeten ko men door een fijn lijntje met lithographischen inkt aangegeven. Daarna worden op de bovenbeschreven wijze de halve tinten overgedrukt en nadat deze de noodige bewerkingen hebben on dergaan en dus ook de gom verwijderd is de volle tinten ingevuld. Moge uit het voorgaande gebleken zijn, dat eene kleurendruk- kaart vele en dikwijls langdurige bewerkingen moet ondergaan alvorens zij voor den druk gereed is, het drukken zelf gaat betrek kelijk vlug vooral als het op de snelpers geschiedt—doch eischt evenveel nauwgezetheid in de uitvoering als de overige werk zaamheden. Alleereerst moet er hierbij voor gezorgd worden, dat de kaart goed vierkant op het papier komt te staan en dat elke volgende kaart dezelfde plaats op het papier inneemt, opdat later de kaar ten bij honderdtallen te gelijk middels de papiersnijmachine op het juiste formaat gesneden kunnen worden. Bij het drukken op de handpers wordt dit herkregen door op den steen die het eerst wordt afgedrukt de grenzen aan te geven, waartusschen elk stuk papier gelegd moet wordenbij de snelpers geschiedt dit vanzelf door den regelaar, indien men er voor gezorgd heeft, dat op het eerste exem plaar de eerste druk de goede plaats inneemt. Het verder drukken op de handpers geschiedt nu op dezelfde-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 213