201 droog weer, het papier bij deze laatste uitgezet, resp. inge krompen is en er van een volkomen sluitenden druk geen spra ke kan zijn. Vandaar de wenschelijkheid om de verschillende kleuren eener kaart zoo spoedig mogelijk na elkander af te drukken, kunnende alleen bij vochtiger weer het uitgezet zijn van het papier eenigszins verholpen worden door dit een tijd lang in de zon of op eene droge plaats te leggen, zoodat het weder inkrimpt. Hierdoor wordt tevens verklaard, waarom eenig blad eener kaart wel eens iets grooter of kleiner kan uitvallen dan een aansluitend blad; eene uitzetting van 11 /2 m.M. op 65 c.M. komt wel eens voor. 3e. Wijze van verveelvuldiging middels gravure. Daar de kaarten, welke langs photolithographischen weg ver vaardigd zijn, steeds een min of meer grof aanzien hebben, wordt deze methode gewoonlijk alleen toegepast bij gebruik van groo ter schalen dan 1:20.000, 1: 25.000, 140.000 en 1:50.000. Voor kaarten op kleinere schaal, die, wil men de noodige details daarop kunnen aanbrengen, met fijne lijnen geteekend dienen te worden, of wel voor die kaarten op grootere schaal, aan welker vervaar diging men meer zorg wil besteden, wordt de gravure-techniek toegepast. Deze bestaat daarin, dat de lijnen der kaart, in stede van middels vette verfstoffen op den steen (de steenen) te worden overgebracht, in de steenen voor de verschillende kleuren met een graveernaald of graveerstift worden ingesneden, waaronder men dan te verstaan heeft, dat het bovenste laagje van den steen ter plaatse wordt weggenomen. Bij voorkeur worden voor dit doel steenen van de beste hoe danigheid gekozen, die, na met puimsteen zoo glad mogelijk ge slepen te zijn, met zuringzout (oxaalzuur) gepolijst en daarna gegomd worden. Is de steen goed droog men laat hem daartoe liefst een nacht over staan dan wordt hij met gewoon water afgewasschen en is dan voor gebruik geschikt. Alsnu moet het beeld der kaart daarop gebracht worden, opdat de steenteekenaar daarvan de lijnen, die in een bepaalde kleur gedrukt moeten worden, kunne graveeren. Dit geschiedt door een beeld der geteekende kaart langs photolithographischen weg

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 215