203 - dat het afdrukken van den gravuresteen vermoeiender en tijd- roovender is, doch in 't algemeen ook fijner werk levert dan de onder 2e genoemde manier. Bij het rechtstreeks drukken van den gravuresteen wordt gebruik gemaakt van een tampon, zijnde een rechthoekig, vlak, massief houten lichaam waaraan van boven een handvat en van onderen een grof doek, dat aan de zijkanten van het blok bevestigd is. Deze tampon wordt, nadat de onderzijde van de noodige verf voorzien is, eenige malen met kracht over den met water bevochtigden steen ge wreven, zoodat de verf als 't ware in de groeven geperst wordt. Is dit genoegzaam geschied, dan wordt het vochtig gemaakt papier op den steen gelegd en daarop eene stevige caoutchouc- plaat, waarop dan weer carton en een stuk zink, waarna dit alles onder hooge spanning onder de pers doorgehaald wordt; de caoutchoucplaat zorgt er daarbij voor, dat het papier in de groeven geperst wordt. Eene groote moeilijkheid bij deze wijze van vervaardiging van kleurendrukkaarten bestaat in het steeds gelijkmatig voch ten van het papier, daar anders de verschillende kleuren niet passen. Bij de onder 2e genoemde wijze van drukken wordt eerst op de hiervoren reeds beschreven manier een overdruk van het gegraveerde beeld gemaakt, d.w.z. het beeld wordt middels over- drukpapier op een anderen steen overgebracht, zoodat het, in plaats van in gravure, weder in vetten inkt op den steen komt te staan. Het drukken daarvan geschiedt dan op dezelfde wijze als bij de photolithographische verveelvuldigingswijze. Daar deze methode het drukken op de snelpers mogelijk maakt en dus de verveelvuldiging van groote oplagen veel goedkooper kan zijn, wordt zij meer en meer toegepast, vooral ook, omdat het verschil in resultaat van beide methodes van verveelvul diging voor den leek moeilijk zichtbaar is. Als eene bijzondere toepassing der gravure dient hier nog vermeld te worden het maken van geleidelijk uitvloeiende tinten, bv. voor de zee, middels strooken. Hiertoe wordt op den als voor gravure bereiden steen eene vernislaag gebracht, waarop met de griseermachine met een stomp geslepen diamant over het geheele zeeoppervlak fijne lijnen worden ingesneden, zoo, dat

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 217