5 - de huzaren. Het geheel maakte grooten indruk op de bevolking, die hier bezuiden de groote rivieren veel gevoeliger is voor zoo'n schouwspel dan de meer prozaïsch aangelegde Nederlanders ten noorden daarvan. Op de brug hij de buitenpoort der K. M. A. stond de welbe kende Klees, thans gepensionneerd, den stoet op te wachten. Dadelijk was hij door zijne „tijdgenooten" herkend en werd hem door allen de hand gedrukt. Op het achterterrein der K. M. A. stelde het Cadettencorps, ter sterkte van 2 compagnieën, onder commando van den Eersten Officier, zich op in bataille met den rug naar de exercitiebatterij, daartegenover de reünisten met het front naar die batterij. De Gou verneur, kolonel Sabron, plaatste zich in het midden en het was voor iedereen eene aangename verrassing ZHEG. getooid te zien met de nestels van Hr. Ms. Adjudant in buitengewonen dienst. Na de reünisten begroet te hebben, hield de kolonel eene toe spraak, zooals alleen hij ze houden kan. Met eene helder klin kende stem, die voor ieder op het uitgestrekte terrein duidelijk verstaanbaar was, heette hij de oud-cadetten welkom op dezen klassieken bodem, wees hij de cadetten op de beteekenis van het feest, bijgewoond door zoovele mannen, die, afkomstig uit hun corps, gewichtige diensten aan het Vaderland hadden bewezen. Hij maakte met eerbiedige dankbaarheid gewag van de eer, door H. M. de Koningin de K. M. A. aangedaan, door zich te laten vertegenwoordigen door den Chef van Hr. Ms. Militaire Huis en eindigde met de mededeeling, dat telegrammen van hulde zouden worden gezonden aan H. M. de Koningin, Z. K. H. den Prins der Nederlanden, H. M. de Koningin-Moeder, H. K. H. de Prinses von Wied, Dochter van wijlen Z. K. H. Prins Frederik, die immer de grootste belangstelling in de K. M. A. had getoond. De toe spraak werd besloten met een „Leve de Koningin", gevolgd door een driewerf „Hoera", waarin door alle aanwezigen op krachtige wijze werd ingestemd. Een der oudste reünisten, de gep. luitenant generaal Dommers (officier van 1850), dankte den Gouverneur voor zijn welkomst groet en bracht op hem en daarna op de K. M. A. een driewerf „Hoera" uit. Kolonel Sabron ging daarop met zijn adjudant Hr. Ms. verte-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 21