206 typie wordt het beeld rechtstreeks van het photographisch cliché op den steen (of plaat) overgebracht. Het kenmerkende dezer methode is, dat alle lijnen en tinten van het beeld bij de photographische opname in punten worden omgezet, zoodat het mogelijk wordt oorspronkelijke beelden, wel ke in meerdere kleuren of in eene kleur van verschillende tinten vervaardigd zijn, zoodanig in ééne kleur te verveelvuldigen dat de onderscheidene nuanceeringen behouden blijven. Om dit te bereiken wordt bij de photographische opname op korten afstand vóór de lichtgevoelige plaat (naarmate van de omstandigheden iets meer of minder dan 1 m.M.) eene zoogenaamde rasterplaat geplaatst, zijnde een volkomen zuiver geslepen spiegelglasplaat waarop lijnen kruiselings over elkaar ingesneden zijn (6 op den millimeter) zoodanig, dat elke lijn even breed is als het daar naast liggende vrije gedeelte 1). De getrokken lijnen worden zwart gemaakt, zoodat bij de photographische opname het door het beeld uitgestraalde licht alleen kan doorgaan op de glad gebleven punten, waaruit dus volgt, dat het op de lichtgevoelige plaat te voorschijn komende beeld uit punten bestaat. Deze zijn in het verveelvul- digde beeld in de middentinten het beste zichtbaar. In de lichtere partijen gaat nl. veel licht door de doorschijnende deelen van den raster, dat echter tevens sterk divergeert, zoodat in die gedeelten op het photographisch cliché groote donkere punten te voorschijn komen, die elkander raken of gedeeltelijk bedekken en dus slechts kleine heldere punten overlaten, die in het verveelvuldigde beeld weder evenzooveel kleine donkere punten tegen de groote lichtere vormen. In de meer donkere partijen daarentegen gaat weinig licht door en heeft hier het tegenovergestelde plaats, terwijl eindelijk op de volkomen donkere plaatsen de punten geheel ontbreken, omdat daar in 't geheel geen licht doorgegaan is. Het op de gewone wijze vervaardigde lichtbeeld is echter recht negatief en, zooals we op blz. 110 zagen, is voor de rechtstreek- sche overbrenging een verkeerd negatief noodig. Zulk een beeld kan nu verkregen worden: 1) De beste rasterplaten bestaan gewoonlijk uit twee afzonderlijke platen, die middels Canada-balsem zoodanig aan elkaar verbonden worden dat de daarop getrokken rechte lijnen loodrecht op elkaar staan.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 220