208 - Een enkele maal wordt bij het Topographisch bureau, in ste de van asphaltoplossing voor het lichtgevoelig maken der op pervlakte van den steen, ook gebezigd eene oplossing van eiwit (albumine) in water, waarbij gevoegd wordt eene oplossing van dubbelchroomzure ammonia vermengd met een weinig ammonia liquida. Na de inwerking van het licht op den steen wordt dan echter, voor het doen ontwikkelen van het beeld, vol gens dezelfde beginselen gehandeld als werd aangegeven bij het vervaardigen van photographische afdrukken op albumine- papier. Ten slotte zij hierbij nog aangeteekend, dat het vervaardigen van autotypieën op koper of zink ongeveer op dezelfde wijze geschiedt als hierboven voor den steen werd aangegeven. Alleen moet het beeld hierbij hoog geëtst zijn (als zijnde bestemd voor de boekdrukpers) en dus sterker etsvocht gebruikt worden (voor ko per, ijzerchlorid en voor zink, salpeterzuur). Deze methoden worden steeds toegepast, waar afbeeldingen in den tekst moeten worden gedrukt. c. De licht- of gelatinedruk. Ofschoon thans de lichtdruk bij het Topographisch bureau nog niet wordt toegepast, zal deze volledigheidshalve toch in het kort besproken worden, daar het niet onwaarschijnlijk is, dat in een niet te ver verwijderde toekomst ook de invoering dezer methode van verveelvuldiging noodzakelijk zal blijken. In plaats van een lithographische steen wordt hierbij een dikke spiegelglasplaat gebezigd, waarop allereerst een dun laagje eener oplossing van geklopt eiwit en natronwaterglas in water ge bracht wordt; dit laagje dient alleen om de daarop te brengen lichtgevoelige stof goed op de glasplaat te doen plakken. Zoodra het goed droog is, wordt daarop nl. een tweede laag gebracht, bestaande uit eene oplossing van gelatine en dubbelchroomzure kali (of ammonia) in water en daarna de plaat in volkomen hori zontalen stand bij een temperatuur van 40 a 50°C gedroogd. Dit drogen geschiedt in eene daartoe bestemde droogkast, die tot op de bepaalde temperatuur verwarmd wordt en waarin de platen blijven liggen tot de gelatine geheel uitgedroogd is. De plaat ver-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 222