- 209 rtoont dan, onder een microscoop of eene zeer sterke loupe gezien, •een eenigszins verschrompeld oppervlak, waarop het photographi- •sch verkeerd negatief gelegd en in een kopiëerraam aan de in werking van het licht blootgesteld wordt; op de chroomgelatine- laag ontstaat dan een zwak zichtbaar, bruinachtig beeld. Op de plaatsen die op het photographisch cliché doorschijnend waren •dus op het beeld donker heeft het licht het sterkst ingewerkt, hetgeen ten gevolge heeft, dat bij het nu volgende herhaaldelijk wasschen der plaat met koud water de gelatinelaag daar niet van toestand verandert, zoodat er een vlak, grof gekorreld opper vlak blijft bestaan. De minder of in het geheel niet door het licht getroffen deelen zwellen bij de behandeling minder of meer op en ■■vormen alsdan uiterst fijne spitse punten, die hier veel dichter bij elkander liggen dan bij autotypieën. Na het uitwasschen met koud water zal dus het beeld onder een microscoop gezien in de donkere deelen vlakke, breede rim pels vertoonen, terwijl op de lichtere plaatsen de oppervlakte zal bestaan uit minder of meer fijne punten, zoodat, indien het beeld met drukverf ingerold wordt, de eerste bijna geheel met verf be dekt zullen worden, terwijl de laatste alleen op de punten verf :zullen aannemen en wel meer of minder al naarmate het licht ingewerkt heeft. Op den afdruk zal zich dus een beeld ver toonen in verschillende tinten, overeenstemmende met het oor spronkelijke. Alvorens echter tot het drukken te kunnen overgaan, moet het beeld nog behandeld worden met een mengsel van glycerine ■en water, waaraan meestal een zout wordt toegevoegd. Door het bevochtigen der oppervlakte met dit mengsel wordt aan de gelatine de noodige vochtigheid gegeven, om de niet belicht geweest zijnde plaatsen tegen het aannemen van drukverf te beschutten. Dit geschied zijnde, kan men echter nog slechts een beperkt aantal afdrukken achtereen maken, daar reeds spoedig een groot deel van het zich op de gelatine bevindende vocht door het drukpapier opgenomen is. Is de gelatinelaag te droog, dan wordt het beeld eentonig en moet de vorenstaande behandeling (oneigenlijk etsen genoemd) herhaald worden. Verschillende omstandigheden zijn oorzaak, dat het drukken middels lichtdruk met zeer veel bezwaren gepaard gaat, zoodat

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 223