218 om de Koedoesbergdrift te bezetten. Cronjé, hierdoor verontrust zond afdeelingen uit om hem te verdrijven en breidde zijn stel ling W. waarts uit. Onderwijl was men met de voorbereiding flink gevorderd en werd Macdonald teruggeroepen. Het samentrekken der troepen en vooral de regeling van het transport leverde groote moeilijkheden op. French en een deel der troepen, voor het ontzet van Kimberley bestemd, waren nog in voeling met den vijand nabij Colesberg, waardoor het zeer bezwaarlijk was deze troepen terug te trekken zonder het doel der operatie te verraden, vooral omdat door telkens aankomende versterkingen de Boeren tot op een sterkte van ongeveer 8000 man waren gebracht. Toch gelukte de misleiding volkomen, dank zij het stoutmoe dig optreden van de kleine macht, die achter werd gelaten om de uitgebreide Engelsche stelling bij Colesberg te bezetten. De macht van French werd verdeeld in 3 brigades en een divisie bereden infanterie van 2 brigades 1). Vóór hun vertrek richtte Roberts zich tot de troepen en zeide in enkele opwekkende woorden, dat hij hun de grootste Engel sche bereden macht die ooit tot één doel had samengewerkt het ontzet van Kimberley opdroeg. Hij zeide overtuigd te zijn, dat zij zich zouden verheugen in de hun geboden gelegenheid om den goeden naam van de Engelsche cavalerie te handhaven en het ontzet met de meeste spoed en stoutmoedigheid ten uitvoer zouden brengen. „Gij moet Kimberley ontzetten, al kost het de helft der troepen", sprak hij en de soldaat was bereid zijn leven te geven. 1) cavaleriedivisie, lste brigade: Colonel Porter; brigademajor, capt. Yaughan lth Hussars; 6th Dragoon Guards (Carabiniers), 2nd Dragoons (Scots Greys), 6th Dragoons (Inniskillings), 14th Hussars, New South Wales Lancers. 2de brigadecolonel Broadwood; brigademajor, captain Hon. T. Brand, 10th Hussars; Household Cavalry (three squadrons), 10th Hussars, 12th Lancers. 3de brigade', colonel Gordon; brigademajor, captain Briggs; 1st (King's) Dragoon. Guards, 9th Lancers, 16th Lancers lotale sterkte van de cavaleriedivisie 2754 man troepen, 2871 paarden. Royal Horse Artillery. G, O, Q, R, T, en U batterij met twee munitiecolonnes. Totale sterkte 1321 man troepen, 1401 paarden. Bereden infanteriedivisie, lste brigadecolonel Hannay. 1st, 3rd, 5th en 7th regiments. 2de brigade'. Colonel Ridley. 2nd, 4th, 6th en 8th regiments. Divisional Troops. Field Troop Royal Engineers, en C. Pontoon Troop Royal Engineers.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 232