lerie het vuur opende (IH/4 uur v.m.); het Boerenleger kwam onmiddellijk tot staan, de verrassing wTas volkomen. De trek dieren werden onverwijld afgespannen en in de rivier gedreven. Na de eerste oogenblikken van verwarring, zag de vijand blijk baar het gevaarvolle van zijn toestand in, en pogingen werden in het werk gesteld om de sterkte te bepalen van de troepen macht, die den weg versperde. Vier vuurmonden werden tegen over de Engelsche in batterij gebracht en binnen weinige minu ten beantwoordden zij deze met kracht; na 20 minuten echter waren zij tot zwijgen gebracht. Een sterke Boerenafdeeling bewoog zich nu naar een uitlooper van hethooge terrein, rechts van het Engelsche geschut, doch ook een eskadron van het 10e regiment huzaren werd daarheen gezon. den en bereikte dat punt het eerst. Later werd er nog een eskadron van de Household cavalerie en een batterij rijdende artillerie ter versterking heen gezonden, waardoor het terrein den geheelen dag bezet kon blijven. Toen tegen 4 uur n.m. het vuur daar wat verminderde, werd het eskadron huzaren opgedragen zich te overtuigen of de vijand den oever met een sterke macht bezet hield. Het eskadron, in verspreide orde, aangeleund aan de rivier, werd met een zoo hevig geweervuur ontvangen, dat het met aanzienlijk verlies moest terugtrekken. Omstreeks dezen tijd werd een Boerenafdeeling waargenomen, die het vuur opende van den Koedoesrand. Duidelijk bleek hun bedoeling, N. waarts om de halve cirkel heuvels heen te trekken en dat deel der Engelsche troepen in te sluiten, dat Cronjé's front bedreigde. Hun pogingen werden echter niet krachtig genoeg doorgezet; een eskadron met een sectie artillerie was voldoende om hun dit te beletten. Om 6 uur n.m. kondigde een stofwolk ten W. van Paardeberg de nadering aan van de bereden infanterie, die Cronjé's spoor volgde. Toen de duisternis was ingetreden deed French, daar het niet gelukt was in heliographische verbinding met Kitchener te komen, door de vuurmonden een salvo afgeven, om hem te doen weten dat dë vijand was afgesneden en de cavalerie met hem in gevecht was. De Engelschen bivouakkeerden in de stellingen, die zij bezet

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 241