228 hadden; er werd gefourageerd op de naburige hoeven. Geduren de drie dagen werd uit den trein niets verstrekt met het oog op onvoorziene omstandigheden. Den volgenden morgen (18/2) reed French naar den uitersten rechtervleugel, die Broadwood met het 10de regiment huzaren en de Household cavalerie bezet had (ten N. van het Boeren- laager), van welk punt de nadering van de infanterie (6e divisie) het eerst kon worden waargenomen. Het bleek dat de Boeren de heuvels bij Paardeberg verlaten hadden, doch overigens scheen de toestand onveranderd. Eenige beweging kon in en langs de bedding der rivier worden waargenomen. "Verscheidene deserteurs kwamen aangereden om het lot te ontgaan, dat hun vrienden wachtte; vele inlichtingen werden door hen verstrekt. Een van hen beschreef met levendige kleuren den schrik den vorigen dag veroorzaakt door de onverwachte verschijning der cavalerie. Wie waren zij? Vanwaar kwamen zij? Van Kimberley? Neen, dat was onmogelijkFrench had zich immers den dag na het onzet N. waarts van de stad bewogen. Cronjé bevond zich in het laager, met zijn vrouw, al zijn manschappen en geschut: vele duizenden mannen en vrou wen. Er heerschte groote verwarring... en meer dergelijke in lichtingen. Zoodra het licht genoeg was, werden pogingen in het werk gesteld om in heliographische verbinding te komen met de uit het W. naderende infanterie, uit welke richting ongeveer uur v.m. artillerievuur werd gehoord. Na herhaalde pogingen werden de seinen aan de andere zijde opgevangen en was de generaal eindelijk in staat Kitchener te melden, dat hij den vijand had afgesneden, hem onder artillerievuur hield en be lette een enkel voertuig te verplaatsen, en voorts dat een Boeren- afdeeling op den heuvel ten N. van Koedoesrand in bedwang werd gehouden. Den 19en, 8 uur v.m., kwamen de infanterie en artillerie in het gezicht en hoorde men een hevig vuur. Weldra bleek dat Kit chener een aanval op Cronjé's stellingen gewaagd had, welke mislukte en zware verliezen (1200 dooden en gewonden) ten gevolge had, vooral bij de Highland brigade, de Canadians en

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 242