232 v.m. was alles voor den afmarseh gereed, doch toen had men nog een vertraging van 2 uur door het wachten op de vivres. Een marsch van 14 uur bracht hem kort na zonsondergang bij Kameelfontein, waar hij het bivouak voor den nacht opsloeg. Bij zijn aankomst op den volgenden morgen te Koedoesrand, werd hij uitgezonden om het terrein ten N. van de drift van vijan den te zuiveren, daar bericht was, dat een sterke macht Boeren was waargenomen, uit het N. komende; Porter vond evenwel geen -spoor van hen. De troepen hadden alleen veel te lijden, zoowel door de regens en de koude nachten als door gebrek aan vivres; men had gedacht, dat de trein hen in een paar dagen zou bereiken, maar van den 15en tot den 23en hoorde noch zag men daar iets -van. Gedurende elf dagen hadden zij geen dak boven zich gehad en geen andere dekking dan hun kleeding. De ontberingen, manschap pen en paarden opgelegd, waren vreeselijk. De dieren, totaal uitge put en rillende van regen en koude, konden niet meer krijgen dan een handvol voedsel, terwijl de rations aan hun berijders ver strekt slechts bestonden uit een beschuit en twee lepels meel per man. Den 23en Februari werd een hoeve, nabij den heuvel, 2 mij ten Z. van Koedoesranddrift, waarvan de vijand den 21en verdre ven was en die bezet was door een eskadron van het 9e regiment fanciers, door 400 Boeren aangevallen2 eskadrons van Porters bri gade werden ter ondersteuning gezonden. Een verkenningsdeta- •chement nam waar, dat de vijand een sterke stelling had ingenomen •op een heuvelrij, die zich, ten Z. van de hoeve, 4 mijl O. en W. waarts uitstrekte; de hoeve lag tegenover hun centrum. Daar een frontaanval niet raadzaam scheen, werd besloten hen ■door een flankaanva'l te verdrijven, wat volkomen gelukte; in een paar uur waren de Boeren gedwongen den heuvel te verlaten. In den nacht van den 26en Februari werd verwacht, dat Cronjé, die gedurende verscheidene dagen onafgebroken beschoten was door •de hem insluitende troepen (35000 man en 40 vuurmonden), een poging zou wagen om door het cordon infanterie heen te breken. Den geheelen nacht bleef alles op de beenom 3 uur v.m. liet Cronjé zijn laatste reveille blazen en een heftig vuur afgeven. Een paar uur later verbreidde zich de tijding, dat de Boeren aanvoerder zich onvoorwaardelijk had overgegeven.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 246