236 kolenvoorraad, met zijne enorme dokken (4 gegraven droog dokken en een sleephelling) en uitgebreide reparatie-inrichtin gen, de uitgestrekte handelsplaats met ruim 220.000 zielen (in 1901 228555, in 1891 184534 inwoners) is uiterst gunstig gele gen op een eiland nabij de Zuidpunt van Malaka, aan het smalste gedeelte van de straat. Reeds in het laatst der 12e eeuw was het als handelsplaats bekend; het werd echter in 1252 door Javaansche vorsten verwoest, waardoor de handel eerst naar Malaka, later naar Batavia verlegd werd. Eerst tijdens het bestuur van Raffles, in het begin der vorige eeuw, herleefde Singapore. Van af dit tijdstip 6 Februari 1819 rekent men de stichting van de stad, hetgeen niemand verwonderen zal als men weet, dat toen ter tijde de geheele bevolking van het eiland (555 K.M.) uit slechts 20 vis- schersfamilies bestond. De onafhankelijke sultan van Johore stond voor een bedrag van 60.000 dollars en een jaarlijksche lijfrente van 24.000 alle rechten op den grond aan Engeland af. Het nieuwgekochte land werd eerst tot Voor- Indië gerekend, doch vormt sedert 1867 met Pinang en de bezittingen op het vasteland van Malaka (nl. provinciën Wellesley, Dinding en Malaka) de kolonie Straits- Settlements. De Nederl. Indische regeering zag de opkomst van Singapore met leede oogen aan en trachtte die tegen te houden door schenking van het privilege van vrijhaven eerst aan Riouw (1828) en Pontianak, later (1846) aan Makasar. Pontianak, gelegen aan een rivier die niet toegankelijk is voor- diepgaande schepen, deed aan Singapore weinig afbreuk, evenmin het meer nabij gelegen Riouw (Tandjoeng Pinang), dat minder krach tig dan Singapore door kapitaal vooruitgeholpen werd. Gelukki ger was Makasar, dat ten nadeele van den transitohandel van Singapore een groot deel van den handel der Molukken tot zich trok. Door de opkomst van de Gefedereerde Maleische staten werd Singapore ruimschoots schadeloosgesteld voor den kleinen ach teruitgang in den doorvoerhandel. En thans wordt deze plaats, halfweg tusschen Colombo en Hongkong gelegen en in het Oosten slechts door laatstgenoemde in belangrijkheid geëven aard, jaarlijks door ruim 5000 schepen aangedaan (in 1901 door 5208 stoomschepen met een gezamenlijken inhoud van

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 250