241 Pinang is geen kolenstation, hoewel er steeds een voorraad wan 9000 ton kolen voorhanden is. De reparatie-inrichtingen en het dok, die zich in de provincie Wellesley aan de Prai- rivier bevinden, zijn van geringe afmetingen. De reede, die gelegen is tusschen het eiland en den vasten wal, is van twee zijden toegankelijk; het Noordelijke vaarwater (4vadem bij laag- water) is bruikbaar voor schepen van grooten diepgang, het Zuidelijk echter slechts voor de kustbooten (3£ vadem). 1) Loodsen worden veel gebruikt, hoewel dit geen vereischte is. Het drinkwater, afkomstig van twee bergstroompjes, is zeer goed; het moet echter in van ketels voorziene waterbooten aanboord der schepen gebracht worden; ververschingen en voorraden zijn steeds in groote hoeveelheden verkrijgbaar. Havens op den Sumatra-ioal. De voornaamste havens op Sumatra's Oostkust zijn Belawan, Tandjoeng Poera en Pangkalan Brandan, die met een 10-tal plaatsen van minder belang de scheepvaart in deze residentie tot zich trekken (in 1898 werden de havens door totaal 1326 stoomschepen aangedaan). Het verkeer bepaalt zich tot kust vaart en verbindingen met Malaka. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de zandbanken voor de mondingen der rivieren, die daardoor slechts voor schepen van weinig diepgang bevaar baar zijn. De eenige goede baai is die van Aroe (Langkat), waarin met vloed schepen van 16 voet diepgang kunnen bin- nenloopen (Pangkalan Soesoe-station van de K. N. My. tot ex ploitatie van petroleumbronnen in N. I.). Meer N. waarts in het Atjehsche vindt men de Langsar-baai, de reeden van Idi, Lhö Seumawé en Segli en bij Sumatra'sN. punt die van Oelee Lheue en de haven van Sabang. Behalve de Langsar-baai, zijn de reeden op de N. kust door de zware branding dikwijls onbruikbaar; de gemeenschap met den wal is herhaaldelijk verbroken. Slechts de Langsar-baai, die 4 zeemijlen breed en diep is, terwijl er tot 15 vadem water staat en zij een ankerplaats rijk is 1) Een vadem 6 Rijnl. voeten 1.8837 M. Ter verduidelijking diene, dat de, diepgang van de booten der Mij. Nederland 7 M. bedraagt, die van de K.P.V.M. 4- -5 en van K. N. M. flottille-vaartuigen ruim 3 M.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 255