247 waarloozing van tuinen zeldzamer worden; door het aanleggen en onderhouden van transportwegen en spoorbanen zal de afvoer vlugger en veiliger gaan. Wetenschappelijk toezicht ter verbetering van de cultuur, het zij door middel van ter zake kundige ambtenaren, dan wel door proefnemingen in een botanischen tuin, kunnen den verbouwers ten goede komen. Met een enkel woord wees ik er reeds op, dat het gereedmaken van peper voor de wereldmarkt, d.i. het sorteeren en bereiden van witte peper, een zaak van gewicht is. Wil men den Pinangschen handel daaromtrent gelooven, dan zou slechts de Chineesche trust (5 firma's) in staat zijn die werkzaamheden naar behooren te ver richten. Dit moge op het oogenblik waar zijn, doch het behoeft daarom geen waarheid te blijven; energie onzerzijds zal ook dit beletsel wellicht overwinnen. Ook Sabang moet deskundigen daar toe trachten op te leiden. Dat dit eene aangelegenheid van belang is, moge uit statistische gegevens blijken. In 1902 werden te Pinang ingevoerd 70718 pi- kols zwarte- en slechts 101 pikols witte peper, uitgevoerd in dat zelfde jaar respectievelijk 72380 en 39736 pikols. Uit deze officieele opgaven die echter voor een vrijhaven zel den zuiver zijn kan men lezen, dat de groote hoeveelheden als zwarte peper geïmporteerd worden, om voor de helft gesorteerd en bereid tot witte peper naar de wereldmarkten verscheept te worden. Uit de beste peper, d. w. z. die uit de zwaarste korrels bestaande, wordt de witte peper verkregen. (Deli en P. Wé leve ren de beste, Idi de slechtste soorten). Met de verlegging van den peperhandel zal die in de andere uitvoerartikelen hand aan hand gaan; hieraan zijn minder moei lijkheden verbonden. Rotan en getah worden in de bosschen verzameld; van cultuur is met uitzondering van een poging tot aanleg van getah-tuinen op Groot-Atjeh nog geen sprake; matten, huiden en copra zijn nog weinig belangrijke uitvoerartikelen, slechts de handel in pi nangnoten is vermeldenswaard. Volgens de Atjehsche statistiek werden in 1901 126.243 pikols uitgevoerd. Gaat eenmaal de uitvoer grootendeels via Sabang, dan zal ook de invoer denzelfden weg volgen; thans wijzen de cijfers erop

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 261