260 hoofd was het doorgestane leed spoedig vergeten, en marcheerden wij opgewekt door dit liefgelegen plaatsje; hier bleef de troep rus ten tot 3 uur 's middags, waarop de marsch aanving naar Tg. Selamat, langs den weg, die nu door deze colonne voor de vijfde maal werd afgelegd. Verdere gebeurtenissen. Het detachement van de 4e mob. co lonne, dat tijdens onze operatie in het Tamiangsche Tg. Selamat had bezet, keerde den volgenden morgen naar zijn garnizoen Bindjeij terug; het bestond uit den serg. majoor Steenhuijzen, commandant, en 30 inl. fuseliers. Den majoor Meuleman werd thans Tg. Poera als standplaats aangewezen, om op te treden als commandant der troepen in het Langkatsche. Eenige dagen na deze veranderingen kwam het bericht, dat de vijand ten getale van 100 geweerdragenden door de Besitan- en Serang Djaja- streek trok en reeds begonnen was den post Boekit Koeboe en de estate Boekit Mas te beschieten. Het bleef echter bij deze korte beschieting. De vijand trok verder naar het Z. O. door, met de bedoeling Pangkalan Brandan te bezoeken en daarna Tg. Poera te bedreigen (plaat I). De bewakers van de petroleumbronnen, ongeveer 2 uur gaans ten W. van de onderneming gelegen, trokken zich bereids hierop terug. In den avond van den 26en Mei begonnen de kwaadwilligen het emplacement van de petroleummaatschappij te beschieten, en staken eenige huizen in brand van de Javaansche kampong, die ongeveer 5 minuten gaans buiten de ijzerdraadafsluiting gelegen was en waar veel werkvolk woonde; het volk vluchtte, 5 zieke Javanen achterlatende, die door den vijand om het leven werden gebracht. De bezetting, ter sterkte van 50 inl. fuseliers onder den len luit. K. Collard, hield van uit haar kwartier den vijand met sal vo's op een afstand; dit belette evenwel niet, dat eenige kwaad willigen door de afsluiting wisten te kruipen en trachtten de petroleumreservoirs in brand te steken, wat echter niet geluk te. De directeur, de heer Kessler, spoedde zich met zijne emplo ye's en eenig werkvolk naar een aldaar gereedliggende petro- leumboot en nam de vlucht naar Tg. Poera, waar het voorgeval lene geen geringe ontsteltenis verwekte en waar velen zich nu gereed maakten om naar Medan uit te wijken. Zoover kwam het

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 274