267 aangesteld tot „Podparutschik" 1) in het leger 2). Een aantal hunner wordt bij de artillerie en genie, dan wel na een proef tijd van een jaar en bij gebleken geschiktheid bij de Garde geplaatst. Deze aanstelling rekent in te gaan het jaar, vooraf gaande aan dat, waarin het examen afgelegd is. Zij die een minder goed examen aflegden (2e klasse) worden be noemd tot „Podparutschik" bij de infanterie van het leger. Deze, benoeming rekent in te gaan met het jaar, waarin het eindexamen afgelegd is. De 3e klasse wordt gevormd door hen, die een onvoldoend examen aflegden. Zij worden 6 maanden na het examen tot „Podparutschik" benoemd. De beste leerlingen der cavalerie-krijgsschool worden na het eindexamen geplaatst als „cornet" bij de Garde, de overigen bij de cavalerie van het leger of als „Chorunschi" bij de kozakken. Voor het overige is het bij de infanterie-krijgsscholen vermelde van toepassing. De leerlingen der artillerie- en genie-krijgsscholen, die den ver volgcursus afgeloopen hebben, ontvangen hunne aanstelling tot „Podparutschik", rekenende in te gaan 2 jaar vóór dat, waarin het eindexamen is afgelegd: degenen, die niet tot den vervolgcur sus werden toegelaten, worden eveneens tot „Podparutschik" be noemd; deze benoeming rekent in te gaan het jaar voorafgaande aan dat, waarin het examen werd afgelegd. II. Jonkerscholen. Tegenwoordig telt men in Rusland 6 jonkerscholen voor de infanterie, 2 voor de cavalerie en 2 voor de kozakken Deze inrichtingen vormen alleen officieren voor het leger en de kozakken. Door een 5/18 Juni 1903 uitgevaardigd keizerlijk besluit is eene reeds sedert 1899 door eene commissie voorbereide zeer ge wichtige reorganisatie der jonkerscholen tot stand gekomen, ten gevolge waarvan de opleiding aan deze scholen meer over eenkomt met die aan de krijgsscholen. Evenwel zijn de weten- 1) De namen der rangen worden onvertaald aangegeven. "Voor hunne beteekenis zie blz. 272. 2) De uitdrukking „het leger" wordt gebezigd in tegenstelling met „de Garde".

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 281