- 269 daartoe ook het onderricht in ééne c.q. twee vreemde talen, in de eerste plaats Duitsch. De cursus in de militaire vakken is geheel dezelfde als aan de krijgsscholen. Zij worden uitsluitend in de beide hoogste klassen onderwezen. De jonkerscholen staan onder toezicht van den chef van den staf van het betrekkelijk militair district, de scholieren, dragen uniform, zijn in compagnieën (eskadrons, sotniën) ingedeeld en zijn onderworpen aan ue krijgswetten. Logies, verpleging enz. komen in het algemeen overeen met dat aan de krijgsscholen, doch op eenvoudiger schaal. Omtrent het officiersexamen gelden de volgende bepalingen a. Zij, die een examen No. 1 afgelegd hebben, worden als „Pod- parutschik" (Cornet, Chorünschi) bij het leger geplaatst. De be noeming rekent in te gaan het jaar voorafgaande aan het examen. b. Die met No. 2 voldaan hebben worden als „Podparutschik" (Cornet, Chorünschi) geplaatst. Hunne benoeming gaat in met het jaar waarop de school verlaten wordt. c. De met No. 3 geslaagde jonkers keeren voorloopig als onder officier bij de regimenten terug en kunnen na verloop van een jaar, bij voorhanden vacature, hetzij in het eigen of in een ander troependeel, tot officier bevorderd worden. De met No. 1 en 2 geslaagde jonkers volgen in anciënniteit onmiddellijk op de betreffende categorie van de in betzelfde jaar van de krijgsschool afkomstige officieren. Deze regelen zijn van af 1903 van kracht, d. w. z. de bij de af kondiging van het besluit nog in de jonkerscholen aanwezige leerlingen keeren indien zij aan het eindexamen voldoen volgens het vroegere stelsel als „Podprjaporschtschiki", c. q. „Estandartjunker" of „Podchorünschi", bij den troep terug en worden naar gelang van den uitslag van hun examen bij voor komende vacature tot „Podparutschik" (Cornet, Chorünschi) be vorderd. Zoodra in 1903 de laatste „Podprjaporschtschiki" tot officier bevorderd zijn, komt deze graad te vervallen. Een aanvang met het doorvoeren van de met een aanzienlijke vermeerdering van het leerlingental samengaande reorganisatie der jonkerscholen is reeds bij het begin van den cursus 1/14 September 1901 gemaakt. Dl. I. 1904. 18

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 283