274 De militaire academiën. Deze inrichtingen hebben ten doel den officieren de hoogere algemeen wetenschappelijke en militaire kennis te verschaffen,, die voor de speciale wapens en bepaalde dienstvakken, als de generale staf, de intendance, het militair onderwijs en de mi litaire rechtspraak, noodig zijn. De bestaande militaire academiën zijn 1. de Nicolaus generale staf academie, 2. de intendance academie, 3. de Michael artillerie academie, 4. de Nicolaus genie academie, en 5. de militaire juristen academie. In zekeren zin behooren tot deze categorie van onderwijsin richtingen ook: 6. de 3 jarige cursus voor officieren in Oostersche talen, bij de „Onderwijsafdeeling voor Oostersche talen" van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken, en 7. de inrichting ter opleiding van militaire geneesheeren te St. Petersburg. I De Nicolaus generale staf academie. Deze werd in 1832 door Keizer Nicolaus gesticht met het tweeledig doel: voorbereiding voor den dienst van den generalen staf en ver breiding van hoogere militaire kennis in het leger. Deze laatste bestemming geraakte eehter in den loop der tijden meer op den achtergrond en de academie werd in 1863 een zuivere voorbereiding voor den generalen staf, wat zij tot hare reorganisatie in 1893 gebleven is 1). In den loop der eerste 20 jaren van haar bestaan mocht zij zich niet verheugen in de belangstelling van het officierskorps. Elk jaar werd het aantal aspiranten minder, niettegenstaande men hun, die alle studiejaren hadden gevolgd, onderscheidingsteekenen en voordeelen in den dienst verleende; in 1851 meldden zich ten slotte nog maar 10 officieren aan, hiervan werden er 7 toegelaten- 1) Voor bijzonderheden betreffende de geschiedenis der academie zie Revue militaire de l'étranger 1898 No. 84 8.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 288