278 - organisatie gekregen, ingericht als de overige militaire academiën, maar met slechts 2 jaarklassen. Het toelatingsexamen, dat in het begin van September plaats heeft en waarvoor algemeen wetenschappelijke en technische kennis gevorderd wordt, kan worden afgelegd door troepen- officieren, niet boven den rang van Schtabskapitan en zulke of ficieren en jongere beambten 1), die reeds twee jaren bij de intendance werkzaam zijn, eene hoogere ontwikkeling bezitten, door hunne chefs zeer goed beoordeeld zijn en voldaan hebben aan een voorexamen (zie noot 1) op blz. 276). Het aantal leerlingen be draagt in de beide klassen tezamen 100, terwijl ook toehoorders kunnen worden toegelaten. Het eigenlijke onderricht in beide klassen begint eind Septem ber en duurt tot einde April, daarop volgen tot einde Juni de zeer strenge overgangs- en eindexamens en gedurende de zomer maanden tot einde Augustus practische werkzaamheden bij tech nische inrichtingen. De aan het eindexamen voldaan hebbende leerlingen genieten zekere voorrechten, die van dat examen afhankelijk zijn, en be staan uit de uitbetaling van een jaar traktement, een viermaan- delijksch verlof met behoud van traktement en het recht tot het dragen van het academieteeken. De reeds vóór hun bezoek aan de academie bij de intendance geplaatste officieren en beambten hernemen daarna weder hunne vroegere betrekkingen bij dat dienstvak. De andere met diploma No. 1 en 2 geslaagde officieren worden bij de intendance geplaatst. De leerlingen zijn verplicht voor elk jaar aan de academie doorgebracht H/2 jaar bij de intendance te dienen. III. De Michael artillerie en IV. De Nicolaus genie academie. Deze beide inrichtingen staan met de gelijknamige krijgsscho len onder denzelfden directeur. Sedert de reorganisatie in 1893 is hun doel de officieren der artillerie, c.q. die der genie, naast algemeen militaire, de hoogste vakkennis te verschaffen. De cursus duurt, evenals die aan de generale staf academie, twee jaar; de beste leerlingen volgen daarna een „vervolgklasse", 1) Zie noot 1) op blz. 277.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 292