279 waar zij voor den dienst in de technische inrichtingen der artil lerie, c.q. voor dien van militair ingenieur, eene bijzondere op leiding ontvangen. Zij hebben, wat onderscheidingen, promotie- voordeelen en gratificatiën aangaat, dezelfde rechten als de offi eieren afkomstig van de generale staf academie. Aan het toelatingsexamen mogen officieren van alle wapens tot en met den rang van Schtabskapitan (Parutschik der Garde) deelnemen. De officieren, die de artillerie- of genie-krijgsschool bezocht hebben, of aan een universiteit den graad van candidaat in de wis- en natuurkunde behaalden, kunnen, na een tweejari gen diensttijd als troepenofficier, tot het admissie-examen toege laten worden. Alle andere officieren moeten minstens driejaar als zoodanig gediend hebben, waarvan twee jaar in den troep. De officieren van andere wapens worden, voordat zij aan het toelatingsexamen mogen deelnemen, een jaar gedetacheerd bij de- veldartillerie, om zich met den dienst bij dit wapen vertrouwd te maken. Bij hun komst aan de academie worden zij bij het betrekkelijk wapen overgeplaatst. De tot deze academiën toegelaten officieren, alsmede de offi cieren-leerlingen der militaire juristen academie, ontvangen ge durende hun verblijf aan die inrichtingen een verhoogd trakte ment. Zij moeten voor elk jaar aan de academie doorgebracht IJ jaar dienen bij het leger. Het is veroorloofd verschillende academiën na elkander te bezoeken, doch eerst nadat voldaan is aan laatstgenoemde vei- plichting betreffende den dienst bij het leger, veroorzaakt door het bezoek der verlaten inrichting. De militaire leeraars van alle academiën voeren, naast hun militairen rang, den titel van adjunct-, gewoon, of buitenge woon professor. Zij behooren meestal tot den generalen staf,, en blijven langen tijd als leeraar gehandhaafd. Tot verhooging der kennis van het eigen wapen bestaan voor de officieren nog de volgende inrichtingen a. een officier-schietschool voor de infanterie; een onderdeel daarvan wordt gevormd door de commissie van proefneming; b. een officier- scherm- en gymnastiekschool (Fechtowalno- gymnastitscheskije sal)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 293