287 aangesteld of voor bevordering tot General-major voorgedragen zijn. Daarbij mogen echter Polkowniki, die wegens hunne be trekking in de 5e klasse der „Tabel o rangach" geplaatst zijn, in geen geval tot General-major voorgedragen worden. Inkomsten der officieren. In de laatste jaren is veel verbetering gebracht in de vroe ger zeer geringe inkomsten van den officierzoo werden in 1899 en ook in 1900 daarvoor R. 11.000.000 op de begrooting uit getrokken. In 1899 werd van genoemde som de helft gebruikt, grootendeels ter verbetering van de inkomsten der subalterne troepenofficieren, slechts 6 pCt. werd aangewend ten bate van de hoogere rangen. Tevens werd het verschil in inkomsten voor dezelfde rangen bij de verschillende wapens en diensten opgeheven, slechts bleef een uitzondering bestaan voor de Garde-officieren, wier bezoldiging, tot en met den rang van Kapitan, gelijk staat met •die van den naasthoogeren rang in het leger. Het traktement kan zijn „gewoon" of „verhoogd". Dit laatste wordt toegekend in enkele grensdistricten, in sommige deelen van Aziatisch Rusland en in de gevallen reeds in den loop van dit opstel vermeld (krijgsacademiën). Volgens de bepalingen van 1899 bedraagt het jaarlijksch traktement in Roebels: gewoon trakt. verhoogd trakt. RANGEN. netto. bruto. netto. bruto. Aanmer kingen. Polnüj-general 2100 2291.32 2940 3207.86 1) en de General-leïtenant 1800 1963.99 2472 2697.22 daarmede General-major. 1500 1663.66 2004 2186.57 overeen Polkownik 1200 1309.33 1536 1675.94 komende Podpolkownik. 1080 1178.40 1344 1466.45 rangen Kapitan 1) 900 982. 1080 1178.40 bij de ver Schtabskapitan 1). 780 851.07 948 1034.38 schillende Parutschik 1). 720 785.60 876 955.81 wapens. Podparutschik 1). 660 720.13 804 877.25

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 301