291 van 35 jaar, terwijl na 25 jaar slechts het halve pensioen wordt toegekend. Hierbij moet echter in acht worden genomen, dat de jaren tegenover den vijand doorgebracht bij de berekening- van den diensttijd dubbel tellen. Alleen in zeer bijzondere gevallen wordt na een korteren diensttijd pensioen verzekerd. Zoo ontvangt bv. een officier, die ten gevolge van totale ver woesting zijner gezondheid den dienst verlaat, reeds na 10 jarigen diensttijd de helft, na een 20 jarigen 2/8, en na 30 jarigen het volle pensioen. Een officier, die wegens in den dienst ontsta ne lichaamsgebreken, waardoor hij eene bijzondere verzorging noodig heeft, het leger moet verlaten, ontvangt na 5 jarigen diensttijd 1/3, na 10 jarigen 3/s, en na 20 jarigen vol pensioen. Bijzondere verhooging van pensioen genieten de officieren, die enkele speciale betrekkingen buiten den troep bekleeden, bv. de bij de militaire onderwijsinrichtingen geplaatste e.d. Het volle pensioen bedraagt in Roebels: voor den Polnüj general 1430 General-leïtenant 1145 General-major 860 Polkownik (verhoogd trakt.) 575 (gewoon traktement) 515 Podpolkownik 430 Kapitan 345 Schtabskapitan 315 Parutschik 290 Podparutschik 245 Het pensioen gaat verloren, zoodra de officier tot een ont- eerende straf veroordeeld wordt, waaraan verbonden is het ver lies van eenige of alle burgerschapsrechten 1). De weduwe van een overleden officier krijgt ïf2, en min derjarig kind 1ji van het den man of vader op diens sterfdag toekomend pensioen. De familie van gesneuvelde officieren krijgt het volle pensioen uitbetaald. Daar het hiervoor genoemd Staatspensioen meestal te klein is om daarvan behoorlijk te kunnen leven, werd, om de gepensi- 77 71 77 77 77 77 77 77 71 77 77 7? 77 77 77 77 77 1) Als zoodanige straffen zijn te noemen: dwangarbeid in bergwerken, vestingen, enz., levenslange verbanning naar Siberië, en dergelijke.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 305