14 leger vertegenwoordigd zijn, is zeker eene zeldzaamheid. In aan merking genomen dat slechts een paar maal was gerepeteerd, was de uitvoering zeer bevredigend te noemen. Des avonds voerden de cadetten nogmaals hunne operette op, thans voor hunne genoodigden en gevolgd door bal. Een en ander had zijn gewoon verloopook de volte liet, zooals altijd in „Concordia", niets te wenschen over. Op dezen avond bood kapitein Steenkamp namens de reünisten den luitenant du Mar- chie Sarvaas een blijk van waardeering aan. Wij wenschen onzen jongen makker toe, dat het hem immer eene aangename herin nering aan het diamanten feest der K. M. A. moge blijven, dat het hem gegeven moge zijn door zijne scheppingen de stemming op menigen Indischen buitenpost op te vroolijken en dat hij overal minstens dezelfde waardeering moge genieten als in October 1903. En hiermede meenen wij ons verhaal te moeten eindigen, niet omdat het volledig is, doch uit vrees van onbescheiden te zijn. Alleen zij ter geruststelling van sommige oud-cadetten nog ver meld, dat ook ditmaal verticaal gezet en gekeerd is geworden. Nogmaals zij hier warme hulde gebracht aan de feestcommissie der K. M. A., den Senaat van het Cadettencorps, het bestuur der Cadettensocieteit, de verschillende stedelijke commissiën, enz., die de dagen van 20—24 Oct. voor reünisten, cadetten en Breda's burgerij onvergetelijk hebben gemaakt. Moge de her innering aan de schitterend geslaagde feesten den korpsgeest onder de cadetten versterken, het gevoel van ware kameraad schap onder het Nederl. en het N. I. officierscorps verhoogen en den band tusschen K. M. A. en de stad Breda nauwer aan halen Immer bloeie en groeite de K. M. A. in het belang van een krachtig leger, zoowel in het Moederland als in Oost- en Westlndië, tot heil van het geheele Koninkrijk! Leve de Koningin October 1903. Reünist.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 30