DE RUSSISCH-JAPAISSCHE OORLOG. (Met bijlagen A. en B.) Kort overzicht van de aanleiding tot den oorlog. Na het gezamenlijk optreden van de mogendheden in China, werden de daartoe gebezigde troepen gaandeweg weder terug getrokken. Een uitzondering hierop maakte Rusland, dat ter bescherming zijner belangen in Mandsjoerije voorloopig troepen aldaar achterliet, oorspronkelijk bestemd om den Trans-Siberi- schen spoorweg te bewaken. De mogendheden drongen herhaal delijk bij Rusland op het terugtrekken dier troepen aan. Bij overeenkomst van 8 April 1902 stemde Rusland er in toe Mand sjoerije te ontruimen. Als uiterste termijn, waarop de ontruiming moest zijn voltooid, werd 8 October 1903 aangenomen. Inden eersten tijd trok Rusland werkelijk troepen terug, doch deze werden later niet alleen weder naar Mandsjoerije gezonden, maar zelfs versterkt, zoodat op 8 October 1903 dit land, in stede van ontruimd, sterker dan te voren bezet was. Door het sluiten van, deels geheime, verdragen met Chinai trachtte Rusland zijne po sitie in Mandsjoerije te versterken. Eenmaal zich vast voorgenomen hebbende dit land niet meer te verlaten, was het volkomen beheerschen van de Yaloe-rivier, die de grens vormt tusschen Mandsjoerije en Korea, voor Rus land een eerste eisch, om de producten van Mandsjoerije daar langs te kunnen afvoeren. Daarvoor was echter noodig dat ook op den Koreaanschen oever grondgebied werd verkregen. In 1896 verkreeg een Rus het recht hout te kappen op de Koreaan- sche oevers van de Yaloe en de Fioesnene, zoomede om in de onmiddellijke nabijheid werven te boilwen. In 1900 kochten Russische soldaten 6 H. A. land te Yongampho en legden langs de oevers van de Yaloe steenen muren aan. Rusland vroeg ver volgens de in concessie gegeven gronden te mogen pachten.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 310