298 zelf zijne belangen behartigen zonder zich aan Rusland te storen. Toen na 22 dagen nog geen antwoord van Rusland was in gekomen, werd Rusland aangezegd, dat Japan niet langer kon wachten. De Japansche gezant werd daarop teruggeroepen, waarop ook de terugroeping van den Rnssischen gezant volgde. Dit terug roepen beteekende volgens den Japanschen gezant te Londen, baron Hayashi, dat beide landen met elkaar in oorlog waren. Den 8sten Februari ging Japan daarop tot de vijandelijkheden over, waarop Rusland den oorlog verklaarde. c le T 0 T Overzicht van de sterkte en legering van de wederzijdsche strijd krachten vóór den oorlog. (De totale sterkte van de Russische troepen komt in de gede tailleerde opgaven van het Militar Wochenblatt, de China Gazette en de Ostasiatische Lloyd overeen en is ongeveer 180.000 man). 1 3 1 C RUSLA ND 1 STERKTE TROEPEN. I. Veldtroepen. a. Infanterie. Ie—6e 0. Siberische tirailleurbrigade 7e 8e Twee Europeesche brigades 1 e Siberische reserve-infanteriebrigade Drie bataljons Transbaikal-kozakken 48 12 12 16 20 3 960 200 240 320 340 60 48000 11550 11550 16000 20000 3000 Totaal b. Cavalerie. Oessoeri cavaleriebrigade Zelfst. Transbaikal-kozakkenbrigade le Argunski Transb. kozakkenregiment Arnoer-kozakkenregiment Yijf Transb. cavalerieregimenten Half regiment Amoer-kozakken 111 18 12 6 6 30 3 2120 80 60 30 25 110 10 110100 3000 2000 1000 900 5000 450 Totaal 75 315 12350 i Bataljons, eskadrons, batterijen. Officieren. Man schap pen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 312