OPVOEDKUNDIGE BESCHOUWINGEN OVER RECItUTEN- OPLEID1NG, Er is over de opleiding van recruten reeds zeer veel geschre ven, ook in dit tijdschrift. Geen wonder! Wanneer één zaak het leger beheerscht, dan is het wel deze, daar de wijze hoe de burger tot soldaat gevormd wordt van den meesten invloed is op de kracht, die men een krijgsmacht in haar geheel, als massa, kan toekennen. Immers, de resultaten dezer opleiding zullen uitmaken in hoeverre de soldaat zijn taak leert begrijpen niet alleen, maar ook in hoeverre hij deze kan en wil uitvoeren, en hiermede staat de geoefendheid en slagvaardigheid van het leger in het nauwste verband. Indien het bovendien waar is, dat de eerst gelegde grondslag van beslissenden invloed is op de waarde van den lateren soldaat, dan kan ook niet worden ontkend, dat deze opleiding steeds ten goede of ten kwade zal nawerken bij het kader, hetwelk uitsluitend uit het soldaten- personeel getrokken wordt. Zondert men dan ook de officieren, als genietende een geheel afzonderlijke vorming, uit, dan kan worden gezegd, dat het gehalte van een leger wordt bepaald door de wijze hoe daarin de opleiding tot soldaat geregeld is. Hoezeer de verschillende schrijvers ook van elkaar mogen afwijken waar het geldt de middelen aan te geven om in ons leger tot een goede opleiding te geraken, hierover zijn allen het eens: die opleiding is nog gebrekkig, en de uitkomsten er van blijven beneden de verwachting. Yelen wijten dit aan het te gering aantal instructeurs en de verkeerde indeeling der depot bataljons, dus aan gebreken van materieelen aard; anderen be schouwen het gansche systeem van vorming als de oorzaak van de minder goede vruchten en zien voornamelijk in den geeste- Maintenant, tout est a rofaire par l'édu- cation. Jules Simon.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 31