314 <3e burgermaatschappij zal krijgen als een ander die geheel vrij is. Daarbij komt, dat vooral onze inl. militairen in hun 2e verband pas goed worden. Voegt men daarbij eene nieuwe africhting en de kans, dat menig oud-militair, eenmaal in het burgerleven zijn brood hebbend, misschien niet meer zal terugkeeren tot het leger dan volgt daaruit, dat deze methode den Staat veel geld zou kosten, tenzij voor al die reservisten staatsbetrekkingen wer- den opengehouden, als politie, spoorwegen, en wat zich daarvoor mocht leanen. Het stelsel zou bovendien de getalsterkte van onze Europeanen met vermeerderen, want die blijft toch afhankelijk van den aanvoer uit Nederland, zoodat dit een nadeel zou zijn. er komt het me voor te bepalen, dat elk militair die het leger verlaat, op welke manier ook, nog bv. 3 jaar bij dereser ve blijft ingedeeld. De eenige moeilijkheid vormen dan de Eu ropeanen, die zich hier niet kunnen of willen vestigen. Voor hen zullen dan eenige betrekkingen moeten worden opengesteld, of wel ze moeten gewoon worden teruggezonden. Het eerste ver dient aanbeveling, vooral voor onze technische wapens, omdat deze m oorlogstijd het moeilijkst zijn aan te vullen. Alle inl. reservisten zijn te gebruiken, al was 't, wat betreft de minst bekwamen, alleen voor trein- en dragersdiensten Zij hebben a s^oud-militairen alles voor boven vrije koelies en gestraften. Herhalingsoefeningen worden gehouden in verband met 's lands manciën en bv. éénmaal voor een week of 14 dagen. Verplicht men hen in uniform hun gage ment te halen, dan is dit een eenvoudig kleedingtoezicht voor zeker meer dan de helft. An- deis moet reservekleeding worden opgelegd en in bruikleen gegeven. Ook dit zijn regelingen, die alle zijn te treffen als het be ginsel maar eenmaal is aangenomen. Een laatste punt van beschouwing betreft de vrijheid van den reservist om elke betrekking te bekleeden. Is de reservetijd kort, dan zal het oproepen van de reserve, bv. voor spoor en politie, niet zoo'n bezwaar zijn als wanneer die lang is. Mij ontbreken de gegevens, waaruit kan blijken hoeveel oud militairen gemiddeld per jaar in zoogenaamde in oorlogstijd on misbare betrekkingen worden geplaatst, doch voor gewezen Eur. militairen mag m.i. die vrijheid niet te veel worden beperkt, omdat

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 328