316 troepen, we hebben dan 't bewustzijn, dat we al onze krachten inspannen tot het maken van een weerbaar Indië. Is het ondenkbaar, dat in de toekomst onze bruine broeders zullen willen bijdragen in het streven naar weerbaarheid Want ook zij kunnen vrijwilligerkorpsen vormen. Voorgaan doet volgen, zegt het spreekwoord. Van de Europeanen moet het uitgaan. Het moet hun wil zijn weerbaar te worden. Zonder dien wil, kan zelfs de grootste veldheer niets bereiken. Aan dien wil is uiting te geven, door deel te nemen aan weerbaarheidsvereenigingen, maar meer kracht zal er uitgaan van eene algemeene Indische vereeniging voor Volksweerbaar heid met afdeelingen in de verschillende gewesten. Want zoo lang het grootste deel der mannelijke Eur. bevolking geheel ongeoefend is, is het buiten staat ons algemeene huis tegen den vreemden indringer te helpen verdedigen. Dat moet anders worden. Burgers en militairen moeten daartoe medewerken; alleen door onderlinge opwekking en raad is het groote doel te bereiken. Laat niet alles afhangen van eene officieele aanspo ring of opwekking, maar oefent u. Nog is er tijd. Benut die. Want zijn we weerbaar, dan behoeven we niet te wanhopen. Laat het niet bij woorden blijven, maar tot daden komen. Tot heil van ons souverein volksbestaan. Kooy.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 330