VOOR DE PKACTIJK. Verbeterde schietopleiding in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. (Ontleend aan de Scientific American). Op eene kort geleden gehouden bijeenkomst van de National Rifle Association te Sea-Girt, N. J.werd een instrument, de sub-target gun machine, tentoongesteld, welk instrument in de eerste plaats bestemd is om recruten te onderrichten in de schietkunst. Tevens wordt het dagelijks door bekwame schutters gebruikt om de schietvaardigheid te onderhouden. Munitie wordt niet vereischt, terwijl het instrument binnenskamers gebruikt kan worden. De in bovenaangehaald blad voorkomende beschrijving bevat geen voldoende gegevens om door eene figuratieve schets een volledig denk beeld van de werking van het toestel te geven. Het is het best te ver gelijken met een schietbok, met dit onderscheid echter, dat door eene bijzondere constructie en het aanbrengen van tegenwichten het geheele gewicht van het geweer door den schutter gedragen wordt. Bij het aftrekken van het ongeladen geweer wordt eene voor het toe stel geplaatste schijf getroffen door eene naald, die door electro-magne- tische werking wordt losgelaten. Het trefpunt der naald geeft zuiver het punt aan, waarop de schutter is afgekomen. Het toestel kan gemakkelijk gesteld worden voor schutters in staande, knielende en liggende houding. Het is gebleken van onschatbare waarde te zijn bij de opleiding der recruten en tot het onderhouden van de reeds verkregen schietvaardigheid bij de afgerichte manschappen. Het gebruik van deze toestellen zou dan ook, blijkens genoemd blad, zeer veel bijgedragen hebben tot de verhooging der schietvaardigheid in het leger. Ter beoordeeling der waarde van het toestel werd de volgende proef genomen. Dertig recruten, die nog nimmer eenig onderricht in het schieten hadden ontvangen, werden in drie groepen, elk van tien man, verdeeld. De eerste groep werd op het schietterrein met het model geweer en de daarbij behoorende munitie opgeleid; de tweede door voorbereidende schiet oefeningen, op gelijke wijze als bij ons; de derde met de sub-target gun machine. Na eene opleiding van verscheidene weken werden de verkregen Dl. I 1904. 21

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 331